Nsm 18 04 web

Page 1

Ročník XXII.

cena 10 Kč

duben 2018

60 let od vzniku Českých lupkových závodů, a.s.

Pozvánka na 7. ročník Novostrašeckého běhu Kapela Veselá trojka zahraje v Novém Strašecí


Divadlo Bedřych

Recitační soutěž

březen 2018

březen 2018

(foto Jana Jirásková)

(foto Magda Pelcová)


Z OBSAHU / EDITORIAL

Z obsahu Informace pro občany Soutěž "Obchod roku" ..............................................................................................................................................2 Stalo se Další etapa přístavby školy dokončena ..................................................................................................................5 Téma Šedesát let existence Českých lupkových závodů v Novém Strašecí ............................................................... 7 Kultura Divadelní představení v Novostrašeckém kulturním centru .............................................................................10 Děti, mládež škola Den s médii ................................................................................................................................................................12 Tandemová výuka ve školní praxi gymnáziaů .....................................................................................................15 Spolky Vítání ptačího zpěvu 2018.......................................................................................................................................16 Den Země v Novém Strašecí již 7. dubna ............................................................................................................16 Historie Novostrašecké náměstí ............................................................................................................................................18 Sport Novostrašecký běh ...................................................................................................................................................20 Kačenku a Gábinku krasobruslení nadchlo ....................................................................................................... 21

První šlápnutí 2018 V rámci projektu Sport pomáhá proběhne 15. 4. 2018 v Novém Strašecí 15. ročník cyklistického závodu První šlápnutí. Závod, který je též součástí celoroční ligy Unie Amatérských cyklistů, je otevřený i pro účastníky bez závodní licence. Prezence začíná v 10 hodin na fotbalovém hřišti v Novém Strašecí. Start závodu je naplánován na 11:55 hodin. Trasa závodu: Nové Strašecí – Mšecké Žehrovice – Nová Studnice – Kačice – Čelechovice – Nové Strašecí. Celková délka pro kategorie A+B 91km, 5 okruhu (jeden okruh 18,2km). Celková délka pro kategorie C+D+E+J+Ž+H 72km, 4 okruhy (jeden okruh 18,2km). On-line registrace http://www.sportpomaha.org/registrace.

Novostrašecký měsíčník Vydalo město Nové Strašecí, www.novestraseci.cz, IČO 244155, povoleno MK ČR E 10804 Odpovědný redaktor: Ivana Rezková (-ir-) Sazba: Michal Drtina Tisk: Lokša PrePress, Rakovník Náklad: 950 ks Příspěvky přijímáme do 15. dne předchozího měsíce elektronicky nebo do Informačního centra v Havlíčkově ulici. Příspěvky dopisovatelů nemusí vyjadřovat názor vydavatele. Odpovědnost za jednotlivé příspěvky nesou sami autoři. E-mail: novostraseckymesicnik@seznam.cz Foto titulní strana: České lupkové závody, a. s. (foto archiv ČLUZ, a. s.)

Novostrašecký měsíčník IV / 2018

Děti školou povinné často říkají: „Už abych chodil do práce.“ Dospělí naopak s nostalgií vzpomínají na školní léta. Přemýšleli jste někdy, kolik času strávíme v zaměstnání? Záleží na tom, jak dlouho studujeme, jakou práci děláme, jak brzy jdeme do důchodu apod., ale obecně vzato je to poměrně velká část našeho života. Proto je velmi důležité si vybrat správné povolání a také zaměstnavatele. Je moc fajn, pokud nás práce těší, pracujeme v dobrém kolektivu a můžeme být hrdí na společnost, ve které jsme zaměstnáni. Asi si teď mnozí z vás klepou na čelo. Samozřejmě vím, že spousta lidí chodí do práce především pro peníze a také, že řada společností si svých zaměstnanců neváží. Naštěstí se to snad s nízkou mírou nezaměstnanosti pomalu začíná měnit. Jednou ze společností, které na svých zaměstnancích záleží, je ČLUZ, a. s., v Novém Strašecí. A protože České lupkové závody, a. s., slaví šedesát let od svého založení, bude se dubnové téma věnovat právě této společnosti. Vrátíme se do úplných začátků jejího vzniku, přiblížíme si, co to vůbec lupek je a k čemu se využívá, a s Ing. Košuličem se zaměříme i na současnost a výhled do budoucnosti. V dubnu se koná několik zajímavých kulturních a sportovních akcí, na které bych vás ráda pozvala. 14. dubna si opět zaběháme na Novostrašeckém běhu. Letos se koná již sedmý ročník a zúčastnit se mohou jak děti, tak dospělí. Hlavní závod startuje tradičně v 11 hodin na fotbalovém hřišti. 16. dubna se můžete těšit na divadelní představení Zázračné cvičení s Vilmou Cibulkovou v hlavní roli. V této manželské komedii se dozvíte, jak vyřeší své partnerské problémy Valentýn a Joana se vztahovým terapeutem. Pokud máte rádi současnou hudbu, jistě si nenecháte ujít koncert oblíbené skupiny Mirai, která vlétla na českou hudební scénu megahitem Když nemůžeš, tak přidej, po němž následovaly další úspěšné písně, jako Cesta z města nebo Anděl. Koncert se koná 27. dubna od 19 hodin v Novostrašeckém kulturním centru. V květnu uplyne 75 let od nalezení Keltské hlavy u Mšeckých Žehrovic. Odbor kultury, sportu a rodinné politiky připravuje spolu s Muzeem T. G. M. v Novém Strašecí oslavy tohoto výročí, které proběhnou 18. května v muzeu a v přilehlých prostorách a také na Komenského náměstí. Podrobnosti o programu Dne s Kelty se dozvíte v příštím měsíčníku. Jaro je konečně tady, příroda se probouzí a sluníčko nabírá na síle. Přeji vám, ať jste také plni sil a neztrácíte dobrou náladu, ani když jste v práci. Ivana Rezková

1


INFORMACE PRO OBČANY

23. zasedání zastupitelstva města konané dne 1. března 2018 Jako první bod programu byly zodpovězeny dotazy občanů, které se týkaly případného pořizování územní studie a tzv. průmyslové zóny severozápad. Po kontrole plnění usnesení z předchozích zasedání zastupitelstva se přistoupilo k projednání majetkoprávních záležitostí. Zastupitelstvo města neschválilo žádost o prodej čtyř pozemků, které město vlastní na sousedním katastru Mšeckých Žehrovic uvnitř obory Libeň. Obdobně nebyly schváleny další dvě žádosti o prodej městských pozemků, a to jednoho pozemku na Čelechovické

stráni a jednoho také ve stráni u ulice U Mlýna. Naopak zastupitelstvo schválilo zakoupení jednoho pozemku pod komunikací v Rabasově ulici. Zastupitelstvo města schválilo uzavření tzv. plánovací smlouvy. Jedná se o závazek stavebníků 12ti rodinných řadových domů v ulici U Stadionu vybudovat infrastrukturu a následně městu prodat stavbu kanalizačního řadu, veřejného osvětlení, chodníku a stavbu vodovodního řadu. V bodě různé zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci, že byly podány čtyři žádosti o dotace, a to z Fondu kultury a obnovy památek Středočes-

kého kraje na projekt „Zázraky vína – 4. ročník“, z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na pořízení CAS 20 pro JSDH, ze Středočeského fondu vzdělávání, sportu, volného času na pořízení a instalaci modulární pumptrackové dráhy v areálu fotbalového hřiště a z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra na doplnění tří kamerových bodů (kamera snímající a zaznamenávající SPZ projíždějících automobilů a kamera v ulici Školní). Jiří Tláskal

92. zasedání rady města konané dne 26. února 2018 Rada města se na tomto zasedání nejprve zabývala stavbou podlahy v nové tělocvičně základní školy, vyslechla si k tomu soudního znalce a architekta. Soudní znalec Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc. sdělil, že dle jeho názoru je řešení stavby podlahy plně funkční. Rada města přijala 2. rozpočtové opatření tohoto roku, které je vyvoláno přijetím dotace

(2.616.181 Kč) ministerstva pro místní rozvoj na stavbu chodníku v ulici Čsl. armády. Rada města odsouhlasila uzavření smlouvy se stavebníkem nového mycího centra, jejímž předmětem je závazek poskytnout městu investiční příspěvek ve výši 550 tisíc korun na nutné rozšíření technologických stupňů ČOV o mikro sítový bubnový filtr na odtoku z ČOV.

Rada města rozhodla o uplatnění inflace za rok 2017 ve výši 2,5% k úpravě nájemného u nájmů nebytových prostor s platností od 1. 1. 2018. Zvýšení nájemného se však netýká škol a pečovatelské služby. Jiří Tláskal

93. zasedání rady města konané dne 12. března 2018 Rada města se na tomto svém zasedání převážně zabývala majetkovými věcmi, které budou dále postoupeny k projednání v zastupitelstvu města. Rada města odsouhlasila záměr prodeje pěti pozemků v ulici Pod Větrákem a jednoho pozemku v Okružní ulici. Rada města doporučila zastupitelstvu zakoupit sedm pozemků u Konopaského rybníku.

Rada města schválila účetní závěrku a rozdělení hospodářského výsledku Základní školy a mateřské školy J. A. Komenského za rok 2017, konkrétně převod 26 216 Kč do rezervního fondu. Rada města se zabývala třemi žádostmi o pokácení dřevin, kde je rozdílné stanovisko žadatele a komise pro životní prostředí rady města. Rada města nakonec odsouhlasila pokácení u schodů do byto-

Soutěž "Obchod roku" Město vyhlásilo soutěž OBCHOD ROKU 2018. Počínaje 1. březnem 2018 je možné formou ankety na webových stránkách města (v kapitole služby) dát svůj hlas svému oblíbenému obchodu. Hodnotícími kritérii jsou spokojenost s prodávanými výrobky nebo s poskytovanou službou, odbornost a ochota personálu, vyhovující provozní doba, vyřizování reklamací, vzhled provozovny nebo bezbariérový přístup do provozovny. Do soutěže se přihlásilo 23 obchodů. Vítězný obchod bude slavnostně vyhlášen a obdrží zlatou samolepku na výkladní skříň. Anketa bude ukončena posledním dnem měsíce dubna 2018. Cílem celé soutěže je ukázat, že mezi námi jsou úspěšní a poctiví podnikatelé. -mu2

vého domu č. p. 975-6. Současně však uložila připravit nové projekty náhradní výsadby na hřbitově a v ulici Jiřího Šotky před bytovými domy. Rada města nevyhověla žádosti některých občanů bydlících na Komenského náměstí o zrušení parkovného rezidentů (karta 600 Kč/vozidlo/rok) a konstatovala, že parkovné 50 Kč/měsíc je přiměřené. Jiří Tláskal

Vítání občánků První vítání nových občánků našeho města v roce 2018 se konalo 27. února. Místostarostka města, RNDr. Libuše Vosátková, přivítala ve Slavnostním sále městského úřadu jedenáct občánků, rodičům předala dárkové poukazy na nákup dětského zboží v hodnotě 500 Kč a knihy. Ještě jednou přejeme všem hodně zdraví, lásky a štěstí. V uplynulém roce se počet obyvatel našeho města zvýšil o 57 malých občánků, z toho 28 chlapců a 29 děvčátek. V únoru jsme mezi nás přivítali tyto děti (jména uvádíme se souhlasem rodičů): Vojtěch Lopour, Izabela Mikulcová, Maxim Miroslav Auersvald, Šimon Štícha, Ema Pittnerová, Robin Vinter, Nina Kozděrová, Martin Novák, Rozárka Eržiaková, Ema Niščáková, Laura Podlenová. Hana Papežová Novostrašecký měsíčník IV / 2018


STALO SE

Novostrašecký měsíčník IV / 2018

3


STALO SE

Jak správně třídit papír? Papír je nejčastěji recyklovanou surovinou. Množství, které se ve světě ročně zrecykluje, se počítá na miliony tun. Každá česká domácnost vytřídí ročně skoro 46 kilogramů papíru – zhruba 90 % z toho je recyklováno a využito. Díky třídění a recyklaci papíru zachráníme ročně statisíce vzrostlých stromů. 5 až 7 – to je maximální počet recyklačních cyklů papíru. Opakovanou recyklací se totiž celulózová vlákna, z nichž je papír tvořen, lámou a postupně zkracují. Samotná recyklace papíru je velmi jednoduchá. Ale vezměme to od začátku. Z modrých kontejnerů se vytříděný papír sváží na dotřiďovací linky, kde se zbavuje nečistot, třídí se podle druhů, následně slisuje do balíků a odváží do papíren. Papírny si vybírají sběrový papír podle toho, jaký papír se z něj následně vyrábí. Podle provozovatelů třídících linek je možné sběrový papír vytřídit až na 23 různých druhů. Sběrový papír se třídí v několika fázích. Nejprve se ručně vyberou ze směsi papíru velké lepenkové krabice, které se následně slisují do velkých balíků. Poté se směs papíru pomocí dopravníku přesune do třídící kabiny. V ní se papír třídí na noviny, časopisy, případně menší lepenkové obaly a zbylý pa-

pír. Každý druh se lisuje zvlášť a každý míří k jiným zpracovatelům podle jejich požadavků. Papír, pro který není v ČR zpracování, se vyváží k recyklaci do zahraničí, nejčastěji do Německa, Rakouska, Polska nebo Slovenska. Některé speciální druhy papíru se naopak do ČR dováží. Nejčastější způsob recyklace je výroba nového papíru v papírnách. Papírenská vlákna se získají ze starého papíru jeho rozvlákněním ve vodní lázni. Je to vlastně mixování papíru v nádobě s vodou do té doby, než se papír rozpadne na vlákna a další součásti. Rozvlákňovač je první místo, kde se z papíru oddělí nežádoucí příměsi, jako jsou lepicí pásky, laminované obálky a podobně. Vlákno se odsává z rozvlákňovače i s vodou a následuje další proces čištění na třídičích. Tam se odstraní ještě kancelářské sponky a drobné nečistoty. Takto vyčištěná směs vody se následně nanese na papírenský stroj a na něm se vyrobí nový papír. Papírny vyrábějí jak 100% recyklovaný papír (např. sešity, archivní boxy, šanony, toaletní papír), tak papír jen s určitým podílem recyklátu. Každá papírna má svůj výrobní program a zaměřuje se jen na některé druhy papíru. S trochou nadsázky je možné říci, že každý papír, který si koupíte, obsahuje určitý podíl vláken ze sběrového papíru.

DO MODRÉHO KONTEJNERU PATŘÍ • časopisy, noviny, sešity, knihy bez pevné vazby • papírové obaly, krabice, vše z lepenky • obálky s fóliovými okénky • papír s kancelářskými sponkami • bublinkové obálky pouze bez plastového vnitřku

Papírové vlákno má velice zajímavé vlastnosti, a proto se používá i pro výrobu tepelných izolací. Jedná se o izolace, které se aplikují jako foukaná tepelná izolace do dutin, jako jsou stropy a podlahy. Také je možné ji aplikovat ve formě nástřiku nebo se lisují do tepelně izolačních desek. Vlákno pro výrobu izolací se ze starého papíru získá také rozvlákněním, ale nikoliv ve vodní lázni, ale za sucha. Existuje i metoda výroby tepelných izolací, ve kterých se kombinuje vlákno z papíru a drcený pěnový polystyren. Papírenské vlákno má využití i ve stavebnictví, v některých zemích se přidává do asfaltových směsí, kterými se pokrývají vozovky. Takto upravený asfalt prý déle vydrží. V našem městě můžete papír třídit do modrých kontejnerů, kterých máme na 47 kontejnerových stání celkem 60. V loňském roce naši obyvatelé vytřídili více jak 65 tun papír. Navíc papír v jakémkoli množství přijmou ve sběrném dvoře. Náš výsledek v r. 2017 není vysoké číslo, ale není to ani málo v porovnání s jinými obcemi. Bohužel pohled do černých nádob se směsným komunálním odpadem, především na sídlištích, nám napoví, že nás čeká ještě dlouhá cesta, než budeme s naším tříděním spokojeni. Vladimír Kozel

DO MODRÉHO KONTEJNERU NEPATŘÍ • celé svazky knih s pevnou vazbou • uhlový, mastný nebo znečištěný papír • mokré papírové kapesníky, ručníky • rulička od toaletního papíru, plato od vajíček • dětské pleny

Starosta města Karel Filip zavítal 8. března do Domova seniorů, aby popřál místním obyvatelkám k Mezinárodnímu dni žen. (foto Lenka Pelcová)

4

Novostrašecký měsíčník IV / 2018


STALO SE

Další etapa přístavby školy dokončena

V úterý 13.3. 2018 bylo vydáno kolaudační rozhodnutí na další část přístavby školy. Týká se objektu, ve kterém je deset nových učeben, prostory pro školní družinu,výtah pro bezbarierový přístup, nové šatny pro osm tříd a odpovídající zázemí pro personál školy. Nové prostory si ve čtvrtek 15. března mohli prohlédnout občané města. Zájem byl veliký. Od 19.3. se vybrané třídy školy začaly stěhovat do nových prostor, aby rekonstrukce mohla pokračovat ve stávajících budovách školy. Vzhledem k tomu, že se na některých webech začaly objevovat nepravdivé a smyšlené informace o přístavbě základní školy, je třeba na tuto situaci zareagovat. Hlavním cílem přístavby základní školy bylo vytvořit nové prostory pro narůstající počty žáků nastupujících do prvních tříd v několika následujících letech a zlepšit stav vybavení jednotlivých učeben. Obrátili jsme se v roce 2014 přímo na učitele, kteří sami nejlépe vědí, co škola za nových podmínek nejvíce potřebuje a oslovili jsme projektanta, který má s řešením rekonstrukcí školních budov dostatečné zkušenosti. S výsledným projektem byla seznámena veřejnost. Připomínky – pokud to bylo možné byly zapracovány. Stavba je rozdělena do tří let. Novostrašecký měsíčník IV / 2018

Město na tuto stavbu nepotřebovalo žádný úvěr. Předpokládané náklady stavby jsou 110.370.000. Výše dotace z ministerstva financí 74.054.000 Kč. Dalších 10.000.000 získalo město z krajské dotace na kofinancování přístavby základních škol. Dodavatel byl vybrán ve veřejné soutěži, podle nejnižší nabídkové ceny 105.791.739,90. Vysoutěžená cena odpovídá celému projektu, který se skládá nejen z přístavby školy, ale i z doplnění WC a umyváren, doplnění výtahů zajišťujících bezbariérový provoz, dále na opravu závad v provozu stávajících budov, doplnění rozvodů vody do tříd, opravu povrchů chodeb a v neposlední řadě využití prostoru dvora pro pobyt dětí. Postup výstavby v roce 2016 byl ovlivňován výskytem archeologických nálezů v místech provádění zemních prací, kde bylo třeba nejdříve provést archeologický průzkum včetně zadokumentování zjištěných nálezů, a až poté provést vlastní zemní práce. Druhým ovlivňujícím faktorem byly odlišnosti v geologickém podloží, které byly způsobeny nemožností provést podrobný geologický průzkum ve stávajících budovách při zpracovávání dokumentace pro provedení stavby. S Ministerstvem financí proto byl dojednán

výjimečný převod nevyčerpaných dotačních prostředků za rok 2016 do roku 2017. Na základě tohoto převodu město mělo v roce 2017 čerpat dotační podíl 47 mil. Kč, mělo profinancovat vlastní zdroje 13 mil. Kč, celkem se v roce 2017 prostavělo 60 mil. Kč. Stavební úpravy a dostavby budovy ZŠ vyžadují nejen značné náklady, ale i složitá organizační opatření po celou dobu stavby. Stavbu určitě prodražuje i etapizace stavby, kdy se stavba dodělává na několik termínů a předává se po úsecích. Občané mohou sledovat finanční plnění stavby na investiční mapě nebo na rozklikávacím rozpočtu, které jsou umístěny též na stránkách města. Všechny smlouvy a faktury jsou rovněž na stránkách města. V roce 2018 se pokračuje stavbou garáže, skladu, skleníku, venkovního hřiště pro mladší žáky a parkovou úpravou venkovních přestávkových ploch. Současně se bude stavět druhý výtah pro bezbariérový přístup do všech podlaží, budou rekonstruovány sanitární a komunikační provozy a upraveny provozy některých tříd pro vybrané účely. Hlavní změnou je vybudování centrálních šaten v 1.p.p. s dostatečnou kapacitou pro navýšený počet žáků. Ve dvorní části bude ke stěně šaten vybudován nový přístřešek pro kola žáků. Během letních prázdnin bude uvnitř historické budovy dokončeno zavedení vody do jednotlivých tříd, realizována celková oprava povrchů, osvětlení jednotlivých provozů a slaboproudých rozvodů. Celá stavba má být podle smlouvy o dílo hotova do 30.9. 2018. -mu-

5


STALO SE

Policejní deník Dne 11. února v dopoledních hodinách strážníci vyjížděli k incidentu občanského soužití, kde si účastníci chtěli vybít zlost na různých předmětech. Třeba na autě. Strážníci osoby poučili o jejich právech a možnosti událost oznámit na služebně MěP. Majetkové spory musí vyřešit soud v občanskoprávním řízení. Dne 11. února ve večerních hodinách na základě oznámení strážníci sbírali opilce v ulici Havlíčkova, kterého zlákala „Paluba“, a také na něj volaly dálky. Po přemlouvání zmrzlými strážníky, aby ho ta jeho vzala domu, to nakonec vyšlo. Opilec byl umístěn ve svém bydlišti pod dohledem manželky. Dne 12. února po poledni strážníci přijali oznámení o zamrzlých labutích na Podhorním rybníku. Strážníci událost prověřili a zjistili, že labutě jsou v pořádku a nehrozí jím žádné nebezpečí.

Dne 1. února v dopoledních hodinách strážníci vyjížděli na blátivou spoušť na výjezdu z Nového Strašecí směrem na obec Kačice. Po urputném šetření byl strážníky vyhledán původce, který zjednal nápravu.

Dne 14. února po poledni požádala strážníky operační linky 155 o pomoc při resuscitaci pacienta v areálu podniku ČLUZ Nové Strašecí. Strážníci okamžitě po příjezdu na místo začali provádět resuscitaci za pomoci AED, až do příjezdu RZS Rakovník a dále v jejich součinnosti. Bohužel neúspěšně.

Dne 2. února přerušovaně celé dopoledne vodil strážníky za nos velký hnědý pes, který se pohyboval kolem školní jídelny. Žrádlo to jó, ale ke strážníkům se moc neměl. Co sežral, musel páníček zaplatit formou přiměřené pokuty. A že toho bylo dost.

Dne 17. února po poledni oznámila obsluha Nonstop na Komenského nám., že se v provozovně nachází návštěvník, který odmítá uhradit útratu. Po zjištění skutečného stavu věci strážníci s mužem kamarádsky pohovořili a ten nakonec zaplatil. Poté za doprovodu strážníků provozovnu opustil.

Dne 2. února v poledne bylo strážníkům oznámeno občankou z Pecínova drobné poničení věcí umístěných v předzahrádce jejich domu včetně plotu. Tyto a podobné incidenty se opakovaly celý měsíc. Události jsou stále v šetření nejen MěP.

Dne 18. února v brzkých ranních hodinách si technici strážníci hráli na instalatéry, když v ul. Tovární praskl vodovodní řád. Strážníci místo zabezpečili a zajistili instalatéry nefalšované z vodárenské pohotovosti Kladno.

Dne 4. února v odpoledních hodinách bylo strážníkům oznámeno cestou linky 156 (MěP Rakovník) napadení na Smetanově nám. s tím, že poškozený na hlídku čeká před „bývalou doktorkou“. Hlídkou nebyl nikdo nalezen, jen náš milovaný bezdomovec, jehož stav vylučoval úplně všechno.

Dne 19. února v dopoledních hodinách bylo strážníkům oznámeno cestou linky 156 (MěP Rakovník), že na autobusové zastávce v ul. Palackého (směr Praha) se pohybuje zmatená paní důchodového věku. Strážníci se dostavili na místo společně se synem zmatené paní, který si matku převzal do opatrovnictví.

Dne 5. února v ranních hodinách strážníci asistovali u RZS na Komenského nám. v budově gymnázia, z důvodu nevolnosti studenta. Dne 7. února v poledne cestou linky 156 (MěP Rakovník) strážníci přijali informaci o velmi kluzké vozovce v ul. Karlovarská. Po dlouhé snaze strážníků se alespoň trošku sklouznout byla vozovka vyhodnocena jako bezpečná. 6

Dne 19. února v ranních hodinách strážníci společně s OD PČR NS pátrali po vozidle, které mělo být odcizeno v chatové oblasti Mackova hora.

Dne 19. února ve večerních hodinách se strážníci na žádost OD PČR NS snažili kontaktovat hledanou osobu v jejím bydlišti na nám. 5. Května, z důvodu doručení listovní zásilky. Na místě bylo zjištěno od sousedů, že zde osoba nebyla po delší dobu vidět. Z výše uvedených důvodů strážníci vstoupili nenásilnou formou do obydlí, kde našli osobu zemřelou. Nepříjemná událost byla předána PČR. Dne 22. února v dopoledních hodinách byli strážníci upozorněni na „strašidelného“ muže v ulici Palackého na zastávce BUS směr Rakovník. Jednalo se o občana SR, který čekal na autobus do práce. Každopádně divnej byl. Dne 25. února v odpoledních hodinách strážníci vyjížděli společně s SDH NS k požáru dřevěné haly bývalého Hamira v ul. Křivoklátská. Na místě bylo zjištěno, že se zde schází omladina, která zde dělá nekalosti, a buřtíky se jim trochu zvrhly. Někteří z účastníků byli již potrestáni. Dne 28. února ve večerních hodinách strážníci vyjížděli na žádost operačního důstojníka IOS PČR Praha (hlídka OD PČR NS se nacházela v obci Roztoky) do Křivoklátského sídliště, kde se manželé nemohli shodnout na péči o své děti. Z důvodu možného narušování veřejného pořádku strážníci setrvali na místě, až do příjezdu PČR, která si incident převzala. Dne 28. února ve večerních hodinách na základě oznámení strážníci pomáhali nastartovat nemocné vozidlo prošlé mrazem. Po aktivaci startovacích kabelů, které poskytl člen SDH NS, bylo provedeno ke spokojenosti všech nastartování.

Lány Dne 8. února v nočních hodinách strážníci vyjížděli společně s OD PČR NS do ulice U Statku na Lánech, kde docházelo k fyzickému napadání mezi rodinnými příslušníky. Po zklidnění situace se incident po hodině znovu opakoval, proto musel být původce převezen na služebnu PČR. Událost je v šetření PČR.

Srby, Tuchlovice Dne 15 a 17. února strážníci vyjížděli v různých časech na paliče do obcí Srby i Tuchlovice. Účastníci byli vždy strážníky řádně poučeni o nutnosti pálení vždy oznámit. Opatření bude provedeno v součinnosti s OÚ Tuchlovice. Stanislav Jahelka

Dne 19. února ve večerních hodinách strážníci řešili sousedské schválnosti v Rakovnickém sídlišti. Po příjezdu strážníků na místo se krásně problémy vyřešily samy. Novostrašecký měsíčník IV / 2018


TÉMA

Šedesát let existence Českých lupkových závodů, a. s. v Novém Strašecí

Rotační pece, ČLUZ (foto: ČLUZ) Letos v dubnu uplynulo 60 let od vzniku ČLUZ (tehdy České lupkové a uhelné závody, národní podnik, nyní pouze České lupkové závody, a. s.). V téměř 200-leté historii hornictví to není příliš dlouhá doba, ale v lidském životě je to výrazné období. Podnik prošel složitým vývojem, od národního podniku přes koncernový a státní podnik, po privatizaci byl v majetku fondů a nyní existuje jako akciová společnost. Jako jeden z mála větších podniků na okrese nebyl koupen zahraniční firmou, obstál v tvrdém boji a zůstal českým podnikem – největším českým závodem na okrese. Hlavní činností Českých lupkových závodů, a. s., je hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem, úprava nerostů, maloobchod a velkoobchod. Hornickým způsobem se dobývá lupek (proto lupkové závody), který se dále upravuje a prodává. České lupkové a uhelné závody, n. p. (ČLUZ) vznikly ke dni 1. 4. 1958 spojením dvou podniků Kladenského revíru – n. p. Důl Rako v Lubné a n. p. ČSA Rynholec – v jeden národní podnik. Do čela podniku byl jmenován tehdejší ředitel n. p. ČSA Josef Kopřiva. Právě z tohoto podniku byly řízeny a realizovány akce, ze kterých vyrostl nový závod Hořkovec. K nově vzniklému podniku ČLUZ náležely i další tzv. malodoly spadající pod n. p. Rako a n. p. ČSA. Byly to uhelné, (někdy i lupkové) doly na Mutějovicku (Perun, Richard) v Rakovníku (Jiří, 1. máj). Patřil sem krátce i důl Jiřina v Libovicích. Nový závod Hořkovec byl vybudován v 50. letech v místě a za účelem využití unikátního ložiska žáruvzdorných lupků v lokalitě Hořkovec u Nového Strašecí a jejich zpracováním s nepřetržitým výNovostrašecký měsíčník IV / 2018

palem v rotační peci, což byla v té době revoluční myšlenka. Se stavbou se započalo v roce 1953 a v r. 1958 byl nový závod s novým názvem České lupkové a uhelné závody n.p. uveden do provozu. Vsádka do rotačních pecí (2. rotační pec byla vybudována v roce 1965) byla zajišťována jednak lomovou těžbou a těžbou z dolu Pecínov. V 60. letech bylo rychle vytěženo nejkvalitnější ložisko nacházející se jen 5 m pod povrchem, a proto se koncem 60. let otevřel lom Babín Jih. Postupující lomová těžba si vyžádala asanaci části obce Pecínov. Lomové dobývání na Hořkovci znamenalo nižší náklady a větší bezpečnost. Důl Pecínov dobýval hlouběji uložené lupkové sloje. Krátce po vzniku n. p. ČLUZ byla na Raku (bývalý n.p. Rako) zahájena rekonstrukce šachtové pece ke zpracování Rakovnických lupků. Koncem 60. let skončila těžba uhlí na dole ČSA a Rakovnických malodolech. Význam lupků převážil potřebu uhlí. Výroba lupků zaznamenala velký vzestup. Již

koncem 60. let min. století se vyváželo do MLR, PLR, NDR, NSR, Rakouska, Švýcarska, Francie, Itálie, Nizozemí, Belgie, Dánska, Norska, Švédska, Finska, dokonce i do Japonska. Na export šla téměř polovina produkce n. p. ČLUZ. 70. léta vynikala co do rozsahu na n. p. ČLUZ bouřlivou aktivitou ve výstavbě. V této době byl ředitelem podniku Ing. Pavel Gajdoš. Na Raku došlo v těchto letech k rozsáhlým rekonstrukcím a modernizaci. Byla vybudována nová třídírna páleného lupku, nová dílenská hala a sociální zařízení pro pracující. Došlo k rozšíření dolu Pecínov výstavbou nových důlních dílen. Na Hořkovci byla dokončena stavba drtírny opuky, byl uveden do provozu šachtový předehřívač, vybudována nová kotelna na topný olej. Kromě toho byly vybudovány nové koupelny, zdravotní středisko a také kulturně-společenské zařízení v Novém Strašecí. Došlo k rozsáhlé výstavbě bytů a modernizaci rekreačních středisek. V právní historii ČLUZ došlo v tomto období k významným změnám. ČLUZ n.p. byl k 31. 12. 1976 zrušen s tím, že od 1. 1. 1977 se stal koncernový podnik součástí Kamenouhelných dolů, koncern Kladno. Velkou organizační změnou byla integrace k. p. ČLUZ a k.p. Ústřední dílny Pchery – od 1. 1. 1979. Uvedený závod zabezpečoval výrobu, montáže a opravy důlních strojů a důlního zařízení v rámci koncernu KDK Kladno. V lednu 1984 odešel dosavadní ředitel ing. Gajdoš na Generální ředitelství KD Kladno a do funkce byl jmenován Ing. Jaroslav Satranský. V této funkci setrval až do října 1990. V 80. letech došlo k otvírce dolového pole Babín – sever, byl modernizován autopark lomu. V roce 1988 byl zakoupen první výkonný buldozer zn. Caterpillar D8N. Byla provedena rekonstrukce rotačních pecí a vyměněno odprašovací zařízení od firmy LURGI. Toto zařízení výrazně snížilo exhalace rotačních pecí. Došlo též k výstavbě centrálních autodílen, vybudování úpravny granulovaných lupků. V rámci přechodu na výpočetní techniku byla postavena budova SAPO, kde byl instalován počítač ke zpracování podnikových dat. Výroba byla stabilizována a podnik si upevnil postavení významného exportéra. Dalším historickým mezníkem byl datum 1. 4. 1990, kdy byl vyčleněn k. p. ČLUZ z koncertu KDK Kladno a přeměněn na samostatný státní podnik. V té době byl ředitelem Ing. Jaroslav Satranský. Krátce po vzniku státního podniku bylo vyhlášeno výběrové řízení na funkci ředitele, z něhož vzešel nový ředitel Ing. Jiří Pergler. Dva roky nato prošel ČLUZ, s. p., privatizací. Závody Rako, Rynholec, Pchery se staly samostatnými právnickými osobami, které byly privatizovány odděleně. K 1. 5. 1992 byl podnik transformován na akcio7


TÉMA vou společnost České lupkové závody (ČLUZ, a. s.). Akciová společnost se tímto stala právním nástupcem s. p. České lupkové a uhelné závody (ČLUZ, s. p.) a přebrala výrobní program a majetek bývalého závodu Hořkovec, ředitelem zůstal Ing. Jiří Pergler. V rámci privatizačního procesu přešly akcie ČLUZ, a. s. do vlastnictví investičních fondů. V rámci změny vlastnické struktury ČLUZ, a. s., byl v červnu 1995 odvolán Ing. Jiří Pergler a na jeho místo byl jmenován Ing. Jindřich Beneš, který ve funkci generálního ředitele působil do září 1996, kdy byl opět jmenován generálním ředitelem Ing. Jiří Pergler. Další zásadní změna ve vlastnické struktuře proběhla v roce 1997, kdy fondy držené akcie prodaly, a hlavním akcionářem se stal Ing. Jiří Pergler, který se současně stal i předsedou představenstva. Tyto funkce zastává dodnes. Za působení Ing. Jiřího Perglera došlo k zastavení a likvidaci neekonomického provozu dolu Pecínov. Po dohodě s obcí Rynholec zastavila a. s. trhací práce velkého rozsahu. To si vynutilo zásadní zefektivnění lomové těžby nasazením výkonné mechanizace. Byla pořízena nová rypadla, UNEX, Volvo, Caterpillar, zastoupeny výkonné dozéry Komatsu, kloubové dempry Volvo, které doplňují staré Tatry 815. V 90. letech nevyhovovala sortimentní skladba lupků těžených v lokalitě Hořkovec a podnik byl nucen část vsádky do rotační pece přikupovat z oblasti Vyšehořovice. Došlo k rozšíření kapacity třídírny a úpravny lupků výstavbou nové třídírny slévárenských lupků – domílací stanice. Vyvrcholením racionalizačních činností na úseku pálení byla v roce

2004 výstavba nové třídírny pálených lupků. Jednalo se o jednu z největších investic v historii ČLUZ. V průběhu 90. let byla též posilována expediční kapacita a to výstavbou rozsáhlých skladů. Byly též rozšířeny údržbářské dílny. Pro zlepšení technologie výpalu byl v roce 2002 instalován nový hořák k rotační peci. Po celou dobu existence ČLUZ byla věnována velká pozornost ověřování kvality lupku, které vyvrcholilo v roce 2004 udělením Certifikátu podle norem ISO řady 9000 a následně i řady 14000. Zahraniční obchodní činnost ČLUZ v celé jeho historii až do roku 1991 zajišťoval Podnik zahraničního obchodu, Československá keramika, a. s. Se zánikem státního monopolu zahraniční obchodní činnosti byla založena firma REFRACER a.s., která se specializuje na prodej pálených lupků. ČLUZ, a. s., prostřednictvím této společnosti prodává pálené lupky jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Hlavními odběrateli jsou obchodní partneři zejména ze SRN, Rakouska, Itálie a Skandinávie. Poslední desetiletí společnosti ČLUZ lze charakterizovat hledáním možností výroby nových alternativních materiálů s možností využití stávajících výrobních linek. Podařilo se zvládnout výrobu kordieritu, páleného kaolinu a v poslední době se začíná zvyšovat i poptávka po našem novém materiálu, metalupku a metakaolinu. Finální výrobky na jejich bázi patří v současné době k našim výrobkům s nejvyšší přidanou hodnotou. Na vývoji nových materiálů a jejich nasazení do průmyslové výroby spolupracuje společnost ČLUZ

s výzkumnými ústavy a vysokými školami. Podařilo se prosadit a realizovat projekt v rámci dotačního programu OPPI – Inovace „Pokročilé materiály pro stavebnictví a průmysl“, který umožnil realizaci nových investic a vytvoření podmínek pro výrobu nových materiálů. Důležitou součástí výroby je i kontrola kvality vytěžených surovin a finálních produktů před expedicí k zákazníkovi. Součástí výše uvedeného projektu je i nové vybavení laboratoře rentgenovými přístroji, spektrometrem pro chemickou analýzu a difraktometerem určujícím mineralogické složení materiálu a dalšími přístroji pro posouzení stupně výpalu a kontrolu správného složení výstupních frakcí podle požadavků zákazníka. V září roku 2016 společnost České lupkové závody, a. s., dokončila rozsáhlou investici v hodnotě téměř 40 miliónů Kč. Jedná se o technologický celek odprašování rotační pece. Látkový filtr EFP od společnosti ZVVZ – Enven Engineering, a. s., je nejmodernější konstrukce a garantuje maximální úlet pevných částic 10 mg/m3, což reprezentuje účinnost 99,98%. Instalované zařízení umožní efektivnější řízení výpalu v rotační peci a zlepšení fyzikálních hodnot vypáleného materiálu. Současně byla provedena rozsáhlá oprava šachtového předehřívače a bylo zrekonstruováno odprášení hlavní třídírny. Společnost ČLUZ klade velký důraz na zlepšování pracovního prostředí a ovzduší v okolí areálu závodu.

Finální produkty z našich materiálů

Co je lupek? Jedná se o vrstevnatý jílovec – zpevněnou sedimentární horninu, jejíž dominantní složkou je jílový minerál kaolinit. Kaolinit vznikal zvětráváním a chemickou přeměnou magmatických hornin (granity, tufy, tufity). Chemicky jsou jílovce hlinitokřemičitany s obsahem Al2O3 až 43 %, obsahem SiO2 kolem 55 % (ve vyžíhaném stavu), s různým stupněm znečištění oxidy barvících kovů a organických látek. Žáruvzdornost, typická pro tuto keramickou surovinu, je důsledkem právě vysokého obsahu Al2O3 a zároveň nízkého obsahu tavících příměsí. Výpalem těchto kvalitních surovin dostáváme stabilní materiály, označované jako keramické ostřivo. Materiály jsou typické hlavně svojí teplotní stabilitou (žáruvzdorností, koeficientem teplotní 8

roztažnosti). Následným podrcením a roztříděním získáváme ostřivo specifické svými žáruvzdornými i zrnitostními parametry. Ostřivo díky svému ostrohrannému tvaru maximálně vyplňuje prostor při tvarovacích operacích a tvoří výbornou kostru pro následná zpracování keramických výrobků (sušení, výpal). Díky řízenému homogennímu výpalu je dosaženo nízké pórovitosti materiálu. Ta, společně s vhodnou zrnitostní skladbou, následně přispívá k malé potřebě plastických složek při výrobě keramických produktů, resp. slévárenských forem. Obsah a kvalita žáruvzdorného ostřiva výrazně ovlivňuje teplotní a mechanické vlastnosti finálního výrobku. Ivana Rezková s poskytnutím materiálů od Ing. Košuliče, Mgr. Smrže a paní I. Lacinové.

Pálené lupky vyráběné v Českých lupkových závodech, a.s. je možné použít v celé řadě průmyslových oborů. Nejvýznamnější zastoupení má výroba žáruvzdorných cihel a tvarovek či výroba žárobetonů. Významným zákazníkem jsou například Třinecké Železárny, pro které jsou z lupku právě žáruvzdorné cihly vyráběny. Dále se pálené lupky používají k výrobě forem ve slévárnách či k výrobě sanitární keramiky. Významným odběratelem je například společnost Duravit. Jemně mleté pálené lupky jsou vhodné i pro výrobu glazur. Výrobky společnosti ČLUZ jsou rovněž součástí komínů značky Schiedel, šamotová hmota se používá při výrobě vysokonapěťových izolátorů a hmotu společnosti lze najít i u výrobků jednoho z největších odběratelů, výrobce svařovacích elektrod.

Keramické izolátory a sanitární technika. (foto_ČLUZ)

Novostrašecký měsíčník IV / 2018


KULTURA

Dvojkoncert Mirai a Pokáč Zveme vás na koncert skupiny Mirai, která vlétla na českou hudební scénu megahitem Když nemůžeš, tak přidej, po němž následovaly další úspěšné písně jako Cesta z města nebo Anděl. Čerstvě je na trhu jejich očekávané první album Konnichiwa. Mirai se řadí mezi nejpopulárnější a nejvyhledávanější kapely současnosti, o čemž svědčí i nejvyšší počet nominací na ceny Anděl. Jako předskokan vystoupí vycházející hvězda písničkář Pokáč. Velké jméno si originální hudeb-

Z nových knih

ník udělal na internetu, kde má jeho klip Vymlácený entry téměř 2.5 miliónu zhlédnutí a další songy si pustily další statisíce lidí. Koncert se koná v Novostrašeckém kulturním centru 27. dubna od 19 hodin. Vstupenky zakoupíte v NKC a na Ticket Art v předprodeji za 240 Kč, v den konání koncertu za 300 Kč. Ivana Rezková

Literatura světová, thrillery, romány: Calendar Girl 4 – Carlan. A. Dívka na kusy – Glasgow K. Krasojezdkyně – Moyes J. Někdo cizí v domě – Lapena S. Novicka – Jackson L. Počátek – Brown D. Šílené výčitky – Moriarty L.

Česká a současná literatura:

Setkání s písničkou Srdečně vás zveme na taneční odpoledne se světovými evergreeny v podání hudební skupiny Premiera pod vedením M. Wachtla. Zatančit si můžete 25. dubna a 23. května v Novostrašec-

kém kulturním centru od 15 hodin. Vstupné je 60 Kč. 19. června jsme pro vás připravili Duo Anna Volínová a Václav Žákovec od 16 hodin. Vstupné rovněž 60 Kč. -ir-

Jen aby, řekla moje žena – Třeštíková M. Kniha smíchu a zapomnění – Kundera M. Poutník časem – Cílek V., Dražan J. Nejlepší pro všechny – Soukupová P. Městská knihovna

Pravidelné společné předčítání Zveme vás na první jarní předčítání dobrovolníků, které se uskuteční ve středu 25. dubna od 17 hodin v dětském oddělení naší knihovny. Přijďte si s námi poslechnout nejeden příběh, nebo pohádku a podělit se o vaše zážitky z Velikonoc. Těšíme se na všechny příchozí. JS

Děti z mateřských škol v knihovně Pozvánka na pálení čarodějnic Rádi bychom pozvali dne 30. 4. všechny malé i velké čarodějnice i kouzelníky na tradiční slet konaný na fotbalovém hřišti Nové Strašecí. Do víru her, tance a soutěží vyletíme v 17 hodin. Zábava bude zajištěna pro děti i dospělé. Od 19 hodin bude hrát k poslechu i tanci živá hudba, kterou zajistí skupiny Los Šramlos – ZUŠ Nové Strašecí a skupina Bikari. Košťata sebou! V letošním roce jsme oslovili ZŠ J. A. Komenského a novostrašecké mateřské školy, zda by se chtěly podílet na čaNovostrašecký měsíčník IV / 2018

rodějnické výzdobě našeho náměstí. Zájem projevila obě školská zařízení a na výzdobě už se pilně pracuje. Nyní se těšíme, jaké krásné čarodějnice a ježibaby paní učitelky s dětmi vyrobí a čím nás překvapí. Ráda bych předem poděkovala všem zúčastněným a odměnou bude každému kopeček zmrzliny v občerstvení haly Bios. Zmrzlinu jako sponzorský dar věnuje paní Ivana Kloučková. Čarodějnice budou krášlit naše náměstí od 20. 4. Přijďte se určitě podívat! Tereza Charvátová

V březnu knihovna přivítala několik skupin mateřinek. Seznámily jsme je se vším, co knihovna poskytuje, jak se knihy vyrábějí a ukázaly plno knížek, po kterých je nyní veliká poptávka. Havětník a Nebojím se tmy, tyto dvě knihy jsou nejžádanější. V dalším období se těšíme na třeťáky, ale o tom možná až v dalším čísle. JS

9


KULTURA

František Kurzweil František Kurzweil se narodil do řeznické rodiny a celkem pochopitelným přáním otce bylo, aby syn živnost později převzal. Mladý František musel tedy o naplnění své lásky k hudbě bojovat. Základy hry na klavír získal u učitelky Skořepové v Novém Strašecí, hudební teorii se učil v Kladně. Vlastní klavír dostal až mnohem později. Otec ho nechal zapsat do vojenské hudební školy, kde začínal cvičením na trubku – křídlovku, přestože na klavíru dokázal již přehrávat sonáty Ludwiga

8. 6. 1923 Nové Strašecí – ? hudebník van Beethovena. Na radu svých přátel a po konzultaci se svým strýcem, slavným kontrabasistou Vojtěchem Kuchynkou, přestoupil ke studiu na Státní konzervatoři v Praze. Za nástroj si zvolil snížcový pozoun u prof. J. Ušáka a po šesti letech studium úspěšně ukončil. V letech 1942 – 1944 působil v Novém divadle v Praze a v letech 1945 – 1947 v rozhlasovém orchestru v Košicích. V roce 1948 se stal stálým členem Symfonického orchestru Československé-

ho rozhlasu v Bratislavě, kde působil téměř celou svoji aktivní kariéru. S orchestrem absolvoval mnoho zahraničních zájezdů a vystoupení po celé Evropě. Od roku 1969 vykonával funkci předsedy Slovenské sekce hudební při ÚV Svazu zaměstnanců umění a kultury a zastupoval Československé hudebníky na řadě mezinárodních akcí. František Kurzweil, přestože trvale působil v Bratislavě, zajížděl do Nového Strašecí během života podle svých možností za příbuznými. František Frolík

Nejen pohádka na neděli Odbor kultury, sportu a rodinné politiky zve všechny děti a jejich rodiče na pohádku Aladinova kouzelná lampa, která se koná 15. dubna v Novostrašeckém kulturním centru od 15 hodin. Hraje Dřevěné divadlo Jana Hrubce. Vstupné pro děti 30 Kč, dospělí 45 Kč. Tentokrát se vypravíme s Aladinem pro kouzelnou lampu do tajemné hory Káf. Ovšem v pohád-

ce nemá hrdina nikdy na růžích ustláno a Aladin bude moci vyzkoušet svoji vytrvalost a statečnost, hned několikrát. Představení nás vtáhne do atmosféry dávného orientu. Oko potěší jeho malebností. A ucho kulturou použitého jazyka. To vše za doprovodu stylové arabské muziky. Ivana Rezková

Oliva ve své galerii 24. dubna 2018 se opět do Městské galerie Viktora Olivy vrací expozice z díla svého jmenovce. Viktor Oliva se narodil 24. dubna roku 1861 v Novém Strašecí. Tímto dnem již potřetí městská galerie zahajuje výstavu z jeho díla malířského a ilustrátorského. Letos je výstava zase o něco bohatší, především o nová originální mistrova díla, mimořádně vzácné ilustrované knihy a další ukázky z jeho bohaté tvorby. Návštěvníci galerie budou mít jako novinku též k dispozici katalog, kde se mohou seznámit s veškerou ilustrační tvorbou Viktora Olivy, která je ve sbírkách galerie. Těšíme se na Vaši návštěvu. Jiří Tláskal

Divadelní představení v Novostrašeckém kulturním centru Odbor kultury a sportu vás srdečně zve na divadelní představení Zázračné cvičení, které připravujeme na 16. dubna. V této manželské komedii se dozvíte, jak vyřeší své partnerské problémy Valentýn a Joana se vztahovým terapeutem. Vztahy mezi mužem a ženou bývají nevyzpytatelné. Často 10

připomínají jízdu na horské dráze a někdy zase bývají až pohádkově kouzelné. Možná se společně najdeme ve stejných situacích, které vás dříve či později rozesmějí. V nově nastudované divadelní hře v režii Vilmy Cibulkové hrají Vilma Cibulková, Stanislav Lehký a Rostislav Trtík.

Vstupenky zakoupíte v Infocentru v Novostrašeckém kulturním centru po – pá 9 – 12 hodin a 12.30 – 16 hodin, ve středu do 18 hodin. Vstupné je 220 Kč. Ivana Rezková

Novostrašecký měsíčník IV / 2018


KULTURA

Mladí i malí divadelníci opět neminou Nové Strašecí

Zápis

do podzimního kurzu tance a společenské výchovy

Zápis do podzimního kurzu tance a společenské výchovy v Novém Strašecí bude probíhat od pondělí 16. dubna a dále pak v úřední dny (pondělí 8–16 hodin, středa 8–18 hodin) v kanceláři Novostrašeckého kulturního centra. Je potřebné se osobně dostavit, znát jméno, adresu, rok narození a telefon zájemce o kurz a mít s sebou kurzovné 1500 Kč. -ir-

Veselá trojka v Novém Strašecí Divadlo Bedřych (foto: divadlo Bedřych)

Už po patnácté se do Nového Strašecí chystají studentské i (navždy) mladé divadelní soubory, slibující často zcela autentický, někdy svérázný, jindy zábavný, ale rozhodně zajímavý pohled na svět, který nám chtějí představit z divadelního jeviště. Takové divadelní zážitky a překvapení nabízí Krajská postupová přehlídka studentského a experimentujícího divadla Setkání ve Strašecí, která proběhne na jevištích Novostrašeckého kulturního centra a Základní umělecké školy 6.–8. 4. 2018. Letošního ročníku se zúčastní celkem dvanáct divadelních souborů, z nichž asi polovina není ve Strašecí poprvé, a podle reakcí členů souborů se do Strašecí rádi vracejí. Kromě představení totiž přehlídka svým účastníků nabízí také tvůrčí dílny, kde se mohou vzdělávat v různých oblastech divadelních dovedností (literární, herecké, hlasové, pohybové, režijní atd.). Myslím si ale, že ten hlavní důvod proč se chtít do divadelního Strašecí vrátit, je pojmenován v názvu přehlídky. Se Setkáním ve Strašecí totiž souvisí nezaměnitelná svobodná studentská atmosféra, předávání nejen divadelních zkušeností a vzájemná podpora, rady a naslouchání si. Přehlídková představení totiž sleduje trojice divadelních odborníků, dlouhodobě se pohybujících v oboru studentského a experimentujícího divadla. Několikrát denně je pro účastníky přehlídky vymezen čas, kdy se setkávají spolu s ostatními soubory a s divadelními odborníky, aby společně hovořili o viděných představeních. Dozvídají se tak v přátelské a inspirativní diskusi cenné informace nejen o svém představení, ale i o divadle obecně. Nejkvalitnější přehlídková představení pak mají možnost postoupit do celostátních kol přehlídek Mladá scéna v Ústí nad Orlicí a Šrámkův Písek, kde se setkají s vybranými soubory studentského a experimentujícího divadla z celé České republiky. Letos mohou zájemci z novostrašecké veřejnosti i účastníci přehlídky navštívit velmi pestrou nabídku představení - od komediální klasiky Jak je důleNovostrašecký měsíčník IV / 2018

žité míti Filipa (hraje ZUŠ Kladno), přes autorskou komedii Seznamte se (soubor Bedřych z Gymnázia v Novém Strašecí), až po představení s tajemnými názvy jako např. Hora Della Morte (ZUŠ Liberec), Jak přežít indigo (ZUŠ Železný Brod) nebo inscenace Šli za svým snem (soubor Charlieho Foxíci z Gymnázia v Poděbradech). Navíc v sobotu večer je pro všechny zájemce připraveno tzv. inspirativní představení. Letos jím bude téměř zahraniční host – slovenský herec a improvizátor Pavol Seriš, umělec zabývající se především autorským divadlem, ve které mísí prvky stand-up comedy, fyzického divadla, absurdního humoru, pantomimy či tance. V Novém Strašecí uvidíme hru Samko Tále, popisovanou autorem jako „Komediálna monodráma o tom, čo všetko nenávidíme.“ Na studentské divadlo navazuje o pár týdnů později divadlo hrané dětmi, které můžeme sledovat ve dnech 21.–22. 4. 2018 na Středočeské postupové přehlídce dětských recitačních, loutkářských a divadelních kolektivů Dětská scéna ve Strašecí. I tato přehlídka nabízí svým účastníkům tvůrčí dílny a vedoucím souborů diskusní setkání s odborníky na dětské divadlo. V posledních letech však bývá Dětská scéna již tradičně vyhledávaná také rodinami s dětmi z Nového Strašecí i okolí, protože nabízí často pohádkový repertoár, navíc obohacený o neopakovatelný projev dětských herců. Proto také v sobotu v pozdějších odpoledních hodinách nabídneme inspirativní pohádkové představení v podání profesionálního souboru – Červenou karkulku. Obě přehlídky jsou pořádané NoStraDivadlem, ve spolupráci s městem Nové Strašecí a spolkem bubakov.net a za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky. Vstup na představení je volný. Máte-li divadelní chutě, neváhejte okusit některá z nabízených představení. Martina Černá

Srdečně vás zveme 20. dubna od 16 hodin do Novostrašeckého kulturního centra na hudební vystoupení kapely Veselá trojka Pavla Kršky. Představí se vám Pavel Krška na heligonku, Miroslav Hrdlička na klávesy a Jaromír Kozelek na akordeon. Kapela hraje pro všechny, kteří si rádi poslechnou lidovou písničku. Hlavní náplní muzikantů je skládání vlastních písní s důrazem na pěkný text. Vstupenky zakoupíte v Novostrašeckém kulturním centru za 239 Kč. Info a předprodej na tel. 720 364 365. -ir-

Akademie volného času 14. ročník ve školním roce 2017–2018 Cyklus Ohlédnutí do let minulých Srdečně vás zveme na další přednášku z cyklu Akademie volného času s lektorkou Ing. Evou Volfovou, která bude přednášet o památkách ve Slaném. 3. května se můžete těšit na malíře Václava Zoubka, který připraví přednášku na téma malíř Karel Souček. Přednášky se konají v Městské galerii Viktora Olivy od 17 hodin. Vstupné je 30 Kč. Ivana Rezková 11


KULTURA / DĚTI, MLÁDEŽ, ŠKOLA

Pozvánka do Muzea Nové Strašecí Téměř sedmdesát zájemců o židovskou historii se sešlo v pátek 9. března 2018 před muzeem a společně s Romanem Hartlem z Městské knihovny v Rakovníku jsme navštívili někdejší malou židovskou čtvrť. Dozvěděli jsme se mimo jiné, že židovskou čtvrť tvořila pouhá tři čísla popisná, že synagoga slouží od roku 1951 jako modlitebna československé církve husitské, nebo že na hřbitově, založeném v první polovině 19. století, odpočívají i předci světoznámého architekta Antonína Raymonda. Po celý duben si můžete v muzeu prohlédnout výstavu s názvem Computer World, která mapuje vývoj naší a zahraniční počítačové techniky od konce 20. století až do současnosti, a všímá si i fenoménů jako je demoscéna. Uvidíte zde kousky z dílen sira C. Sinclaira (nejen legendární ZX Spectrum), počítače československé výroby (PMD 85, Didaktik, IQ 151), slavný Commodere či Atari, nebo úžasné Amigy a mnohé jiné. Seznámíte se rovněž s různými operačními systémy, historií společností, které se výrobou počítačů zabývaly nebo zabývají, i s dnešními nadšenci staré počítačové techniky.

Výstava je doprovázena video ukázkami práce s operačními systémy na Amize, STčku, starém Macu a PC nebo s demy. Zajímavostí je, že některé vystavené stroje jsou vybavené i moderními úpravami a perifériemi, a v podstatě se jedná o běžně používané pracovní počítače a ne exponáty, které jsou doma ve vitrínách. Samozřejmostí je i možnost vyzkoušet si některou techniku přímo ve výstavě – můžete si zahrát legendární hry 80. a počátku 90. let nebo si zkusit programovat v jazyku BASIC. V rámci výstavy vás srdečně zveme na autorské komentované prohlídky, které proběhnou 10. a 20. dubna 2018. Po celé dva dny bude v muzeu k dispozici autor výstavy Štěpán Stolz - nadějný buštěhradský student a IT odborník, který je připraven odpovědět na všechny vaše případné dotazy. Na květen pro vás chystáme otevření nové výstavy s názvem Bible - kniha knih, při níž bude vystavena nejen unikátní bible z novostrašecké sbírky, která je datována do druhé poloviny 15. století, ale i další skvosty zapůjčené ze Strahovského kláštera. Nenechte si ujít ani oblíbený Den s Kelty, který

letos připravujeme ve spolupráci s městem Nové Strašecí na 18. května 2018.

Pozvání Klubu cesty za poznáním V rámci klubu pokračujeme dále v přednáškovém cyklu Významné osmičky v české historii, věnovanému stému výročí vzniku Československé republiky. Posluchači mají možnost sledovat, jakými historickými událostmi prošla naše společnost a jaká politická rozhodnutí zásadním způsobem ovlivnila životy lidí. Je důležité orientovat se v naší minulosti, poznat příčiny a následky, které dodnes ovlivňují naší současnost. Již čtvrtá přednáška tohoto cyklu týkající se ROKU 1948 proběhne v úterý 3. dubna 2018 od 17 hodin v prostorách muzea. Dobu ztráty svobody a demokracie nám přiblíží lektor Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. z Historického ústavu Praha AV ČR. Individuální vstupné na přednášku je 30 Kč. V květnu se můžete těšit na přednášku o ROCE 1968 a další zajímavou vycházku do Lán s panem profesorem PaeDr. Václavem Vodvářkou, o které se více dozvíte v příštím čísle. Barbora Honzíková

Den s médii Rok se s rokem sešel a středeční výuku novostrašecké základní školy si pro sebe opět „uzurpoval“ tzv. den s médii. Nutno říct, že právem – mediální výchova je fenomén, který v posledních letech zažil ve školních osnovách nebývalý boom a o jeho důležitosti a naléhavosti nemůže být pochyb. Média (zejména ta elektronická) jsou zkrátka budoucnost a orientace v nich je dnes již nedílnou součástí všeobecné vzdělanosti. Program projektového dne byl rozvržen podle jednotlivých ročníků. Žáci 6. ročníků se vydali do Státního okresního archivu v Rakovníku a do redakce týdeníku Raport. Pro 7. ročníky byl připraven přednáškový blok (protkaný mnoha aktivitami vztahujícími se k tématu) na témata kyberbezpečnosti a mediální gramotnosti (fake news, hoaxy aj.). Třídy 8. A a 8. C vycestovaly do Prahy, jejich spolužáci z 8. B a 8. D si zahráli na novináře a deváťáci, jako již tradičně, animovali krátkometrážní snímky. Zajímá vás, jaké aktivity děti nejvíce zaujaly? Nechme promluvit samotné žáky – dále si můžete přečíst jejich příspěvky.

Šesťáci v Rakovníku Dne 7. března jsme s naší třídou navštívili Státní Okresní Archiv Rakovník. Jeli jsme linkovým autobusem, ve kterém byla zábava. Všichni jsme byli zvědaví. Když jsme vystoupili, museli jsme kousek dojít. Za chvíli jsme tam byli. Otevřela nám ředitelka Renata Mayerová, která nás provázela po celou dobu exkurze. Viděli jsme různé staré dokumenty, 12

medaile a pečeti. Vzala nás do skladu, kde byla zima kvůli dokumentům. Když skončila exkurze archivu, nasvačili jsme se a šli jsme na exkurzi do Raportu. Tam nás provedl šéfredaktor Pavel Sklenička. Řekl nám, že deník Raport se snaží informovat o všem, např. o sportu, kultuře i politickém dění. Potom nám dal prostor pokládat otázky. Já jsem se zeptal, jak ho napadlo vytvořit Raport a on mi odpověděl, že již pracoval u novin a s kamarádem si řekli, že založí vlastní společnost. Nakonec jsme se šli podívat, jak se noviny tisknou. Pak jsme šli na autobusové nádraží, po cestě si někteří koupili jídlo, počkali jsme na autobus a to byl konec našeho dne s médii. Matouš Müller 6.A

Sedmáci a kyberbezpečnost a mediální gramotnost Před rokem, ještě jako 6. A, jsme jeli na „den s médii“ do Rakovníka (bylo ošklivé počasí), letos jsme ale zůstali ve škole (bylo celkem hezky, jak jinak). Když jsem přišel do třídy občanské výchovy, byl jsem do jisté míry překvapen. Byli jsme tam my, tedy 7. A, ale i 7. B. Dohromady nás tam bylo něco

málo přes padesát. Vešli jsme se tam opravdu stěží (museli jsme sedět minimálně tři v jedné lavici a nezbylo nám než nanosit židle z jiné třídy), ale vešli. No, první dojem nebyl opravdu nejlepší. Když ale přišel pan učitel Jun, začal mluvit o kyberbezpečnosti a pustil nám video, tak se mi to začalo líbit. Pak jsme byli rozděleni do skupin a začalo to být dost zajímavé. Dostali jsme papírky s otázkami, které se týkaly onoho videa o kyberbezpečnosti. Většinou měli všichni všechno dobře. Pak jsme utvořili dvojice a běhali po škole. Hledali jsme dosti záludně schované papírky s otázkami (opět o bezpečnosti na internetu). S mým parťákem, stejně jako ostatní, jsme měli radost ze správných odpovědí. Následovala jedna z nejzajímavějších částí, která se odehrávala v počítačové učebně. Pan učitel zapnul interaktivní tabuli s programem, který nám umožnil skvělou zábavu. Nakonec jsme se přesunuli zpět do třídy, kde nám pan učitel ještě povídal o hackerech a různých způsobech kradení údajů (phishing apod.), což se nám hodí do budoucnosti. Pokládal nám ještě různé zajímavé otázky. Naposledy přišlo na řadu téma „youtubeři“. Hlasivky pana učitele byly v ten moment nejšťastnějšími hlasivkami na světě, jelikož jsme mluvili spíše my. Na závěr nám pan učitel Jun rozdal papírky s otázkami, např.: „Co jsi se dozvěděl nového?“ „Co jsi již věděl?“ „Co bys zlepšil?“ atd. Na otázku „Jak se ti to dnes líbilo?“ nešlo odpovědět jinak než: „Super!“ Jirka Kroulík 7. A Novostrašecký měsíčník IV / 2018


DĚTI, MLÁDEŽ, ŠKOLA

Školní kolo v recitaci větší či menší kousek chyběl, ale nejde to. Děti s napětím očekávaly verdikt poroty. Někomu přinesl radost, jiní se učili vyrovnat se zklamáním. Ale i to k životu patří.

Výsledky I. kategorie 1. Šimon Horák – postup do okresního kola 2. Barbora Křenková – postup do okresního kola 3. Veronika Křenková a Ema Chalupecká

Výsledky II. kategorie: 1. Saša Blažek – postup do okresního kola 2. Radek Korf – postup do okresního kola 3. Barbora Hliboká, Tereza Kratinová a Iveta Veličková

Výsledky III. kategorie: 1. Michal Horák – postup do okresního kola 2. Kristýna Jirsová 3. Elen Ratajová Mrazík cení zoubky, chtěl by do chaloupky, co dovede, dobře víme, dovnitř si ho nepustíme. Ať maluje hezky venku bílé květy na okénku. Takto stylově mohlo začít školní kolo recitační soutěže naší ZŠ. Žádný malý mrazík, ale pořádný mráz totiž způsobil, že se letos nemohli recitátoři uchýlit, tak jako každý předchozí rok, do krásného, ale bohužel chladného, Modrého sálu ZUŠ. Ve škole by zážitek z vystoupení dětí byl ochuzen. Naštěstí máme ve Strašecí další příjemné místo, a tím je přednáškový sál městského úřadu. Stačila jedna velká prosba a ochota paní místostarostky, a děti měly ke svému recitování i letos důstojné prostředí. Školního kola se 28. března zúčastnilo 29 soutěžících, kteří soutěžili ve třech věkových kategoriích, kategorii druhých a třetích tříd, čtvrtých a pátých tříd a šestých a sedmých tříd. V porotě zasedly učitelky prvního stupně Pavlína Holasová, Saša Dundrová, Milada Jahelková a Magda Pelcová, vedoucí domu dětí v Novém

Strašecí Jitka Samšuková, která zajistila drobné dárky, a předsedkyní poroty byla učitelka ČJ Jana Jirkovská. Soutěží provázely žákyně čtvrté třídy Bára Hliboká s Ivetou Veličkovou a Kristýna Jirsová ze šesté třídy. Ty hned na začátku vyhlásily ještě soutěž diváků – všichni obdrželi hlasovací samolepku s logem školy, kterou po soutěži přilepili ke jménu interpreta, který je nejvíc zaujal. Kromě toho během přestávek po ukončení jednotlivých kol, když se porota radila, psali vzkazy těm recitátorům, kteří je nějak oslovili. Jestliže vám připadá, že vše, co mohlo přispět k báječné atmosféře jednoho krásného odpoledne, bylo splněno, tak se nemýlíte. Nejvíc se o to zasloužili samozřejmě sami soutěžící. Nejen recitací a přístupem, ale nezanedbali ani takovou zdánlivou maličkost, jakou je vhodné oblečení. Dokonce holky ze 4. třídy, ačkoliv byly dopoledne na bruslení, si nezapomněly přibalit do batohu šaty, aby byly co nejkrásnější. A tak…bylo krásno… bylo veselo i smutno… bylo něžno… a bylo poučeně. Tohle všechno dokážou nabídnout pestré texty našich i cizích autorů pro děti a mládež. Chtělo by se říct, že není důležité, že někdo vyhrál, a někomu ke stupínkům vítězů

Cena diváků: Saša Blažek a Tereza Kratinová Zde ještě několik zajímavých vzkazů pro soutěžící: Beato, máš nádherný hlas. Sašo, krása, krása, jen tak dál, palec nahoru. Emmo, ten tajný noční ples byl doopravdy tajný. Terezko, jsem na tebe pyšná. Máma Všichni jste byli úžasní!

Soutěž v recitaci – okresní kolo Okresní kolo soutěže v recitaci se konalo ve středu 7. března. Bára Křenková nám onemocněla, a tak do Rakovníka odjela čistě pánská čtyřčlenná sestava. A že to stálo za to! Radek Korf z 5. A byl odměněn 3. místem, Saša Blažek z 5. C byl ve stejné kategorii druhý, Šimon Horák ze 3. C se stal vítězem nejmladší kategorie a Michal Horák (pouze shoda jmen) ze 7. A si kromě vítězství ve své kategorii odnesl ještě nominaci do krajského kola! Děkujeme za skvělé výkony a Michalovi budeme přát, ať se mu v Kolíně daří stejně dobře, jako v Rakovníku. Magda Pelcová

Návštěva z Uzbekistánu v SOU Nové Strašecí V úterý 13. března navštívila naši školu neobvyklá zahraniční návštěva. Z uzbecké univerzity Namangan Engineering Construction Institute přijel rektor pan Shukurjon Kenjabayev, spolu se svým zástupcem panem Bekzodem Nasriddinovem. Ředitel SOU Nové Strašecí Ing. Jan Nechutný provedl hosty celou školou, dílnami i domovem mládeže a oba pánové byli velmi překvapeni vysokou úrovní výuky a nadstandardním vybavením dílen a školy. Protože chtěli vidět především přípravu žáků Novostrašecký měsíčník IV / 2018

oboru Opravář zemědělských strojů, prošli všechny dílny, kde tato výuka probíhá, počínaje ručním a strojním obráběním, kovárnou a klempírnou, přes dílny svařování až po montáže a opravy zemědělských strojů a motorových vozidel. Jak prozradili při neformálním rozhovoru během oběda, nejvíce je překvapila skutečnost, že žáci získávají zdarma řidičské a svářečské průkazy, díky nimž je jejich uplatnění na trhu práce velice široké. Zaujaly je i výukové programy, interaktivní tabule a výroba

prototypů na 3D tiskárně. Protože času bylo málo, nedošlo již na prohlídku výuky žáků a žákyň oborů Automechanik a Zahradník, návštěva neviděla ani trenažér pro svařování pomocí virtuální reality a další výukové vybavení. Přesto v nich exkurze zanechala hluboký dojem a naše škola v jejich očích rozhodně posílila prestiž České republiky. Ing. Ivana Veselá

13


TÉMA / DĚTI, MLÁDEŽ, ŠKOLA

Vyvrcholení hokejové sezóny pro hráče SOU Nové Strašecí

Druhá polovina března bývá obvykle spojena s ukončením provozu zimního stadionu HC Rakovník. Tím končí i sezóna hokejovému družstvu studentů a učitelů Středního odborného učiliště Nové Strašecí. Vyvrcholení té letošní, dlouhé a náročné sezóny nastalo ve středu 14. března 2018 tradičním utkáním výběru studentů rakovnického okresu proti jejich středoškolským učitelům.

Organizací této významné sportovní, ale i společenské akce, na kterou se žáci středních škol rakovnického okresu těší několik týdnů, je každoročně pověřen učitel tělesné výchovy Masarykovy obchodní akademie Rakovník Tomáš Růžička. I v letošním roce našel výraznou podporu učitelů SOU Nové Strašecí Josefa Kutílka a Milana Hamouze, kteří pomohli s nominací těch nejlepších hokejistů okresu, jak do družstva juniorů-studentů, tak do družstva

seniorů-učitelů. Oba týmy nominovaly do svých řad tři útočné formace a dvě obranné dvojice. Za velmi dobré výkony v průběhu sezóny si nominaci zasloužila hned šestice studentů SOU Nové Strašecí: Martin Eliáš, Čeněk Holý, Dominik Kolář, Lukáš Červinka, Petr Vokurka a Martin Škarda. V týmu těch zkušenějších mělo učiliště zastoupení v osobách J. Kutílka, M. Hamouze a loňského absolventa nástavbového maturitního studia Daniela Čecha. Hokejové zápasy se hrají samozřejmě především kvůli výsledku. Ale tentokrát mohou všechny těšit výborné výkony např. brankáře Martina Škardy, dva góly v zápase zaznamenal Petr Vokurka, svojí bojovností zaujal hledače talentů Martin Eliáš a jeden gólový úspěch slavil také Josef Kutílek. Ve skvělé formě se představili i někteří juniorští reprezentanti HC Rakovník, kteří studují v současné době na obchodní akademii v Rakovníku. Zápas byl téměř celou hrací dobu velmi vyrovnaný a až v samotném závěru rozhodla přesnější muška na holích těch zkušenějších. Není divu, že radost z brankové převahy učitelů nad svými žáky neznala mezí. Dlužno dodat, že na utkání byl vypraven autobus naplněný vděčnými a nadšenými diváky z řad žáků prvního a druhého ročníku SOU. Studenti středních škol RA – Učitelé, absolventi RA 2:7. Milan Hamouz

Dům dětí a mládeže v dubnu Zeměpisná olympiáda 27. 2. 2018 se v Klubu DDM konalo okresní kolo zeměpisné olympiády. Soutěž se skládala ze tří částí – test, práce s atlasem a samostatný projekt. Soutěžilo se ve třech kategoriích a v každé kategorii soutěžilo kolem 12 žáků ze škol okresu Rakovník. Žáci naší školy měli celkem úspěch: 6. třídy: 6. místo Marie Křížová 6. A 7. třídy: 3. místo Michal Horák 7. A 4. místo Jan Velička 7. A (měl pouze o půl bodu méně než M. Horák) 8. a 9. třídy 6. místo Adéla Bogdanovská 9. C 9. místo Jan Rohla 8. A Na přípravě se podílela paní učitelka Gabriela Raichová.

Chemická olympiáda 5. 3. 2018 se na gymnáziu ZW v Rakovníku konalo okresní kolo chemické olympiády, kde se všichni tři žáci z naší ZŠ ze třídy 9. A umístili na předních místech. Všichni postupují do krajského kola v Praze. 1. místo Adéla Suková 2. místo Daniel Kalivoda 3. místo Daniel Toužimský Na přípravě se podílela paní učitelka Hana Růžičková.

Okresní kola soutěží pro ZŠ: 4. 4. Fyzikální olympiáda – pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ od 8 hodin, Klub DDM Rakovník. 4. 4. Rakovnická laťka – soutěž ve skoku vysokém od 8 hodin II. ZŠ Rakovník pro žáky od 1.–9. tříd. 4. 4. Rakovnický Slavíček – soutěž ve zpěvu pro

žáky MŠ a 1.–4. třídy, 14 hodin Klub DDM Rakovník. 12. 4. Biologická olympiáda – 8 hodin, Klub DDM pro žáky 6. a 7. tříd. 17. 4. Taneční pohár pod záštitou Středočeského kraje – 8 hodin, Dům osvěty Rakovník. 17. 4. Matematická olympiáda – 8 hodin, Gymnázium Z.Wintra Rakovník, pro žáky 6.–8. tříd. 19. 4. Ekologická soutěž – 8 hodin botanická zahrada SZeŠ Rakovník pro žáky 4.–9. tříd. 23. 4. Biologická olympiáda – 8 hodin, DDM pro žáky 8. a 9. tříd. 26. 4. Štafetový pohár – 8 hodin, areál u sokolovny Rakovník, okresní kolo soutěže ve štafetovém běhu pro 1. stupeň ZŠ. 27. 4. OVOV – odznak všestrannosti olympijských vítězů, areál sokolovny Rakovník v 8 hodin pro žáky II. stupně ZŠ. Jitka Samšuková

Zápis do mateřské školy Zápis do mateřské školy pro školní rok 2018/19 se bude konat dne 3. května 2018 od 13.30 do 17 hodin v budově základní školy (vchod z ulice Čsl. armády – nová přístavba). Potřebné formuláře (žádost, přihlášku a evidenční list) si žadatelé mohou vyzvedávat na všech pracovištích mateřské školy. Zuzana Levá

14

Novostrašecký měsíčník IV / 2018


DĚTI, MLÁDEŽ, ŠKOLA

Tandemová výuka ve školní praxi gymnázia V rámci projektu Šablony pro střední školy jsme se s kolegyní rozhodly aplikovat jednu z forem, tzv. TANDEM, a to ve 4. ročníku v semináři z anatomie, fyziologie a genetiky člověka. Seminář je určen pro žáky 4. ročníku k rozšíření znalostí z oboru biologie člověka při přípravě na profilovou maturitu z biologie a k přijímacím zkouškám na vysoké školy přírodovědného zaměření a na medicínu. Při výuce o lidském těle se aplikace této formy vzdělávání přímo nabízí. Podobnou formu výuky jsme použily již dříve během ekologického kurzu; tentokrát jsme chtěly společnou metodiku vyzkoušet i v pravidelné školní práci. Tandem spočíval ve snaze propojit znalosti anatomie lidského těla s postižením a pochopením fyziologických procesů, které v něm probíhají. V hodinách semináře jsme vyučovaly obě současně, střídaly jsme se a vzájemně jsme se doplňovaly v práci při jednotlivých aktivitách. Pokud

jedna z nás vykládala o stavbě a struktuře, druhá k tomu vzápětí přidávala informace o funkcích a procesech, které se v dané části těla odehrávají, a upozorňovala, s čím dalším souvisejí. Tak docházelo k postižení vztahů a k vytváření souvislostí, které nebývají v tradiční výuce obvykle vždy patrné. Pro každou z nás je některá z oblastí předmětu oblíbenější, každá jsme v tom či onom aspektu erudovanější, a přistupujeme tudíž k témuž předmětu z poněkud jiného úhlu pohledu. To umožňuje žákům postřehnout více souvislostí a získat širší rozhled. Z téhož důvodu tandemová výuka obohatila i znalosti nás obou vyučujících. Dalším pozitivem pro žáky i vyučující byla možnost okamžité reakce na vzniklý problém, otázku, nejasnost, tedy příležitost k vytváření pojmových struktur, které při výuce jedním učitelem mnohdy z kontextu tak zřetelně ani nevyplynou.

Tandemová výuka nespočívala jen v jakési kombinované formě výkladu. Žáci pracovali také samostatně ve skupinách; během projektové výuky pod vedením obou vyučujících vyhledávali a třídili informace, rozdělovali si práci, prezentovali zjištěná fakta, mohli využívat svých silnějších stránek v kooperaci v duchu vzájemné tvořivé spolupráce a diskuse. Tandem předpokládal společnou přípravu na hodiny, společné vyhledávání a vytváření materiálů k výuce, ke zjišťování úrovně získaných vědomostí žáků a neméně důležitou vzájemnou reflexi společné výuky. Zejména průběžné diskuse při přípravě i rozboru realizovaných hodin nás obě obohatily o řadu nových informací, nápadů, postupů, které některá z nás dosud nepoužívala, a inspirovaly nás obě k další práci. Gymnázium J. A. K. Nové Strašecí, vyučující biologie a chemie

S Klubem mladých diváků V pátek 16. února 2018 navštívil Klub mladého diváka našeho gymnázia operetu Divadla pod Palmovkou Édith a Marlene od maďarské dramatičky Évy Pataki. Na začátku dramatu se nejdříve představili hudebníci, jejichž hudba se prolínala s celým dějem a báječně doplňovala představení. Dílo nám výstižně nastínilo život titulních postav a také poukáza-

lo na jejich nitro. Opereta vykreslovala jak chvíle štěstěny a pohody, tak i chvíle, při kterých se hlavní tvář francouzského šansonu ocitla na úplném dně. Drama trefně vylíčilo kontrast mezi pěvkyněmi. Marlene se dostalo výborného vzdělání a život prožila v luxusu. Naproti tomu Edith, která pocházela z chudých poměrů a znala pouze francouzské ulice, si svůj úspěch tvrdě získala.

Řekl bych, že představení všechny velmi oslovilo, a to z pohledu výkonu účinkujících i z hlediska zpracování samotné operety. Velký dík si proto zaslouží Divadlo pod Palmovkou, Klub mladého diváka, bez kterého by se naše pravidelné vyjížďky za kulturou neuskutečnily, a samozřejmě i naše gymnázium. Jan Vašek, 2. B

Zeměpisná olympiáda Na konci února proběhlo v rakovnickém Domě dětí a mládeže okresní kolo Zeměpisné olympiády. Soutěž z pověření ministerstva školství garantuje Přírodovědecká fakulta UK v Praze ve spolupráci s Českou geografickou společností. Jednotlivé otázky připravili vysokoškolští učitelé z kateder geografie čtyř českých univerzit. Letošní olympiáda navíc slaví 20. výročí své existence. Olympiády se celkem zúčastnilo jedenáct škol okresu s 41 soutěžícími. V kategoriích A – C soutěžili žáci základních škol a nižšího stupně rakovnického gymnázia. Do kategorie D, která je určena pro středo-

školské studenty, se vedle novostrašeckého gymnázia a GZW Rakovník zapojila Masarykova obchodní akademie. Všichni absolvovali jednak praktickou část, jednak práci s atlasem a práci bez atlasu. Naše škola nasadila do boje dva studenty druhého ročníku, Matěje Cingálka a Honzu Vaška. Matěj získal nejvyšší počet bodů, a stal se tak ve své kategorii vítězem okresního kola Zeměpisné olympiády. Na základě tohoto úspěchu postoupil do kola krajského, které proběhlo 28. března v Benešově. Děkujeme našim studentům za skvělou reprezentaci. (kin)

Přátelství je někdy víc než láska Ani letos nebudou studenti novostrašeckého gymnázia chybět na slavnostním vyhlášení výsledků 18. ročníku celostátní Literární soutěže o cenu Filipa Venclíka, které se v pražské Lucerně koná ve středu 21. dubna. Jsme přesvědčeni, že i letošní účastníci, kteří se básní, povídkou či novinovým článkem vyjádřili k tématu přátelství a lásky, sepsali kvalitní práce, a přejeme jim, aby stanuli na stupních vítěNovostrašecký měsíčník IV / 2018

zů a navázali na úspěchy svých starších spolužáků, kteří bodovali v předchozích ročnících. Pro novostrašecké gymnázium se účast ve venclíkovském literárním klání stala tradicí a v uplynulých deseti letech se do historie této soutěže zapsala již pěkná řádka našich studentů. Oceněné práce si můžete přečíst zde: http://www.literarnisoutezocenufilipavenclika.cz/rocniky.php).

Zápis do 1. tříd ZŠ a MŠ J. A. Komenského v Novém Strašecí oznamuje, že ve dnech 4. a 5. dubna 2018 se koná ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. TŘÍD. Zápis proběhne v nových třídách školní přístavby od 14 do 18 hodin. S sebou přineste občanský průkaz, rodný list dítěte a přezůvky pro dítě. O přijetí k základnímu vzdělávání mohou rodiče požádat prostřednictvím MŠ nebo přímo ve škole ve dnech konání zápisu. Pokud rodiče žádají o odklad školní docházky, je nutno k žádosti o přijetí přiložit žádost o odklad školní docházky a odborné doporučení dětského lékaře a školského poradenského zařízení. Vážení rodiče, milé děti, na Vaši návštěvu ve škole se již velmi těšíme!

15


SPOLKY

Vítání ptačího zpěvu 2018 Burza dětského oblečení Už popáté máte možnost s námi přivítat naše Program 28. dubna Dne 11. 4.–14. 4. se koná 15. burza dětského oblečení a sportovních potřeb ve velkém sálu pohostinství v Rudě. Pořádají maminky ve spolupráci SDH Ruda. Příjem věcí 11. dubna 15–18 hodin 12. dubna 15–18 hodin Prodej 13. dubna 15–18 hodin 14. dubna 9–12 hodin a 13–14 hodin Výdej věcí a peněz 15. dubna 15–16.30 Pro registraci, prosím, volat na tel: Nikola Čermáková 605320582 nebo Lucie Soukupová 604167307. -ir-

Poděkování sponzorům Hasičského plesu V sobotu 3. března jsme v NKC Nové Strašecí pořádali Hasičský ples. Sbor dobrovolných hasičů Nové Strašecí tímto děkuje za podporu všem sponzorům, kterými byli: AGRO Řisuty Agroslužby Petr Ryba ARAuto ARCar Autodíly Stanislav Veselý Autodoprava - kontejnery Fuksa Autodoprava David Mrázek Autodoprava Hnízdil a spol. Averoy Fishing Benzina Nové Strašecí BERNER BOHEMIA PROFESSIONAL AGENCY COPYSERVIS Libich Drogerie a internetový obchod DROSTRA Burešová Elektromont Matějka ENERGIE CZ Euromedia group Ferona Grill-bar Patro H + H Elektro HK Agro Rakovník Horizont vzdělávací středisko Šlegr Hospůdka "U Zastávky" J. Pilát HOŠER - pekárna a cukrárna Chaloupka Václav Janderovi Kadeřnictví v Palackého ulici (u KINA) Kosmetika Duchková Kosmetika Houdová Královský pivovar Krušovice Kratinovi Lékárna u České koruny 16

ptačí sousedy, kteří se vrátili z teplých krajin. Pokud se jim chcete také podívat pod peříčko a naučit se poznávat je podle hlasu, vydejte se s námi na jarní vycházku. Vašimi průvodci budou Hanka a Tomáš Brinkeovi. Akce se koná v Novém Strašecí 28. dubna za jakéhokoliv počasí. Dalekohledy si určitě vezměte s sebou. Případné informace: tel. 734 170 810, hana.u@seznam.cz. Akce se koná za podpory České společnosti ornitologické a města Nové Strašecí. Na ty, kteří přinesou vlastnoručně nakreslený obrázek Ptáka roku 2018, bude čekat drobná odměna.

8:00 sraz účastníků u hospody Na Růžku v Pecínově 8:00 - 9:30 komentovaná vycházka s odborným výkladem, pozorování ptáků, Pták roku 2018 9:30 - 10:30 ukázka kroužkování ptáků 10:30 - 11:00 soutěž pro děti i dospělé 11:00-11:45 vyvěšení ptačích budek u PR Podhůrka 11:45 - 12:00 vyhlášení vítězů, ukončení akce Hanka a Tomáš Brinkeovi

Den Země v Novém Strašecí již 7. dubna Byť se v době příprav letošního Dne Země ještě pořád zima přetahuje s jarem, rádi bychom vyzvali každého, komu není lhostejné okolí jeho bydliště i města, ať se přidá jakoukoliv aktivitou i letos. Jednou z možností je účast na tradičním Dni Země, který již léta některou dubnovou sobotu pořádají myslivci, skauti, děti ze základní školy a další příchozí dobrovolníci.

Den Země je naplánovaný na sobotu 7. dubna od 9 hodin, sraz je tradičně u České pošty, v případě opravdu nepříznivého počasí na další sobotu 14. dubna. Vezměte s sebou vhodné oblečení a obuv, pití na cestu, pláštěnku, nutností jsou pracovní rukavice. Na závěr jsou opět připraveny špekáčky na opékání. Zváni jsou všichni dobrovolníci. za pořadatele Jan Bechyně, Mária Bradnová a Antonín Cífka

Novostrašecký měsíčník IV / 2018


SPOLKY

Sbor dobrovolných hasičů Nové Strašecí

Zásahy jednotky SDH Dne 11. 2. vyjela jednotka s CAS 30 Volvo k dopravní nehodě, kdy dodávka dostala smyk a najela na svodidla a hrozilo, že se převrátí. Po příjezdu na místo jednotka provedla zajištění vozidla, zamezila dalšímu úniku PHM a zasypala skvrnu sorbentem. Po provedení protipožárního opatření se JPO vrátila zpět na základnu. Dne 25. 2. vyjela jednotka s CAS 30 a CAS 32 k požáru objektu do ulice Křivoklátská. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o požár hromady dřeva a odpadu uvnitř opuštěné dřevěné haly. Jednotky zasahovaly v dýchací technice jedním C proudem. Po rozebrání podlahy a dohašení skrytých ohnisek se jednotky vrátily zpět na základny. Dne 1. 3. vyjela jednotka s CAS 30 k dopravní nehodě osobního automobilu na silnici č. 6 ve směru Řevničov. Osobní vozidlo vyjelo ze zatáčky a ze srázu dosedlo na podvozek, při čemž řidič utrpěl úraz zad a hlavy. JPO osobu ošetřila, uložila do vakuových nosítek a po zajištění tepelného komfortu a dojezdu záchranné služby ji transportovala do sanitního vozidla. Po provedení protipožárního opatření se JPO vrátila zpět na základnu. Dne 1. 3. vyjela jednotka s CAS 30 k požáru nákladního automobilu Tatry u čerpací stanice v Novém Strašecí. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se jedná o požár materiálu a krytu na motoru. Požár byl uhašen odstraněním a zaházením sněhem, škoda na místě nevznikla. Dne 6. 3. vyjela jednotka k dopravní nehodě na silnici č. 1/16 ze Mšece na Řevničov. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se jedná o dopravní nehodu nákladního a osobního automobilu. Osobní automobil dostal smyk na komunikaci a střetl se s nákladním automobilem v protisměru. Na místě byl zraněn řidič osobního automobilu, JPO osobě poskytly předlékařskou pomoc a přeNovostrašecký měsíčník IV / 2018

daly ji do péče ZZS. Osobní automobil přes příkop hrozil převrácením, proto byl zajištěn stabilizační tyčí. Na unikající pohonné hmoty byly nasazeny sorbční koberečky a provedeno protipožární opatření. Po uklizení komunikace se JPO vrátily zpět na základny. Dne 11. 3. proběhl výcvik ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel v areálu Hamiro v Novém Strašecí. Během výcviku jednotky dne 11. 3. vyjela jednotka s CAS 30 k dopravní nehodě dvou osobních vozidel za obec Ruda směr Rakovník. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o boční střet vozidel, na místě byly dvě zraněné osoby, z toho jedna lehce. Osobám jednotka poskytovala předlékařskou pomoc, při čemž jednu stabilizovala do vakuových nosítek a monitorovala srdeční činnost a dýchání do příjezdu záchranné služby. U vozidel docházelo k úniku pohonných hmot a provozních kapalin, které byly zasypány sorbentem. Dále bylo provedeno protipožární opatření a usměrňování dopravy. Po zadokumentování nehody se JPO vrátila zpět na výcvik.

Luděk Jungmann Magda Chocholová Manikúra - Pedikúra Marta Černá Město Nové Strašecí Michaela Havlová - modelace nehtů Mikrotuneláže Dundr s.r.o. Milan Janák - vrata a žaluzie Muzeum TGM Lány N&N Košátky s.r.o. - Nezbeda Nápoje Brada Novostrašecké reality Loskot Občanské sdružení Bubákov.net Papír-hračky-sport Šlegrová Pekařství Špáňová Pizza Fly Podlahový ráj Škarda Potraviny Axamit Potraviny Nguen Pracovní oděvy Vyskočil Pröckl Pro vlasy CZ Procter & Gamble - Rakona Restaurace SPORT Restaurace U Brejchů Restaurant Jansa Rybářství Mšec STAVBY POLÍVKA Stavebniny U Nováků Střední odborné učiliště Nové Strašecí Školní zemědělský podnik Lány Tabák Mlejnková Technické služby Nové Strašecí TOMI - STAV s.r.o. - stavební a zemní práce Tradiční pivovar v Rakovníku (Bakalář) U Švadlenky - Batelková Věra Hejhalová VT STAV X - TECH (Joker) Zahradnictví Lípová Zahradnictví Tomášek Železářství Soukup

Hasičský ples Letošní hasičský ples, který se konal 3. března 2018 v Novostrašeckém kulturním centru, se podařilo celý vyprodat. Bohatá tombola měla více jak 450 cen, k tanci a poslechu zahrála kapela Ideal Band. Velké poděkování patří sponzorům za podporu i všem, kteří se přišli podívat na vrchol večera v podobě půlnočního překvapení - vystoupení našich členů a členek sboru. Na video se můžete podívat na našich facebookových stránkách. Ing. Martin Vondra, velitel jednotky Jan Veselý, jednatel sboru

17


HISTORIE

Novostrašecké náměstí (pokračování)

Radnice kolem roku 1880

Devatenácté století přinášelo už od svého počátku zásadní proměny strašeckého hlavního náměstí. Uvedené dva velké požáry v letech 1811–1812 odstartovaly řadu významných změn. Obnovena byla hlavně horní řada domů, včetně radnice, ale také oblast kolem kostela – dnešní ulice Poděbradova a U Školy. Samotný kostel byl zcela upraven s celým svým okolím. Výsledky přestavby města před polovinou 19. století můžeme zřetelně vyčíst z podrobného mapování stabilního katastru, které vzniklo kolem roku 1841. Ve druhé polovině 19. století se již objevují první fotografie, dochováno také máme několik stavebních plánů. Základní půdorys centra města se nezměnil, včetně přilehlé uliční sítě. Ta je v podstatě dochována dodnes. Krátce po požárech byla obnovena samostatně stojící zvonice, o níž dnes přesně nevíme, kde stála. Pravděpodobně před hlavním vchodem do kostela nebo jižně, směrem k Poděbradově ulici. Okolo roku 1840 byl pak kostel zásadně přestavěn do dnešní podoby. Ztratil svou barokní tvář, zejména barokní průčelí, které zcela zmizelo. Nahradila jej totiž úplně nová, současná věž, stavebně spojená s kostelní lodí. Věž převzala úlohu zvonice. Ve třicátých letech 19. století město také zrušilo okolní hřbitov, přenesený nově ke kapli svatého Isidora. Jižně vedle kostela pak zřídilo školní zahradu, jejíž plán máme dochovaný. Naproti zahradě vyrostla nová škola, dnešní budova muzea. Její předchůdkyně lehla popelem při požáru roku 1812. Na místě muzea pravděpodobně stála škola již od středověku, byť přímé doklady o tom máme až ze 17. století. Domnívám se také, že původní zvonice stála na místě uvedené školní zahrady. Svědčí o tom mimo jiné popis svěcení nové školy, 18

jak jej zaznamenal dobový svědek, kronikář a učitel Václav Preinhelter. Přímý důkaz však nemáme. Bez archeologického průzkumu se tak nehneme z místa. Ve stejné době získává svou současnou podobu radnice. Nestarší vyobrazení jejího průčelí najdeme na stavebním výkresu z roku 1843, dochovaném ve fondu města v rakovnickém okresním archivu. Až na drobné detaily se neliší od podoby současné a je zřejmé, že návrh se z valné většiny realizoval. Důsledně je zachováno symetrické rozvržení průčelí, které napovídá, že se mohlo původně uvažovat o stavbě se dvěma věžemi. Není pro to ale žádný doklad. Ještě v roce 1828, ke kterému je datována známá veduta města na praporci strašeckého rejcechu, se o dvou věžích neuvažovalo, byť je zde zobrazena zamýšlená podoba města po plánované obnově. Radnice má honosné barokní zastřešení – jednu věž se dvěma cibulemi a s prostorem pro cimbál. Nejde jen o ideální obraz radnice. Stavební výkres vrcholu věže v této podobě máme totiž dochovaný. Město nakonec přistoupilo na jednodušší variantu. S nadsázkou můžeme říci, že představitelé města v první polovině 19. století ušetřili kapsu i dnešnímu rozpočtu, neboť výroba repliky vrcholu věže v minulém roce by si vyžádala o mnoho složitější práci. Varianta s honosnější cibulovitou věží se neuskutečnila, ovšem máme podezření, že tak mohla radnice vypadat před požáry na počátku století. Je to opět pouhá domněnka. Uvedená veduta pravděpodobně vznikla podle nějaké starší předlohy. Nelze podrobně popsat obnovy konkrétních domů. Jde o složitou komplexní záležitost, která by se musela odpovědně vyčíst z pramenů, kte-

rých je pro uvedené období v archivním fondu města dostatek. Bohužel tato část archivu není uspořádaná, navíc je náročná paleograficky i jazykově. Ze známých zpráv můžeme shrnout, že nové domy jsou stavěny z kamene a více jich je patrových. Efektivněji využívají prázdné pozemky, které se do té doby ještě kolem domů na náměstí nacházely. Měšťané i stavitelé už pochopili omezený prostor náměstí a snažili se jej maximálně využít. Zachovali přitom stávající ulice, včetně Úzké uličky vedle radnice. Jak jsme mnohokrát napsali, pod městem vyrostla nová cihelna a také střechy městských domů již kryly nehořlavé pálené tašky. Podle krajského nařízení se stavěly důsledně i cihlové příčky mezi půdami, aby případný nový požár měl co nejvíce překážek. Dodnes si mnohé domy na náměstí zachovávají svou tvář z 19. století, nikoli však ze starších dob. Proto se současná zástavba může zdát fádní a historicky nezajímavá. Její rozsah dosáhl v centru města před polovinou sledovaného století zhruba dnešního stavu, jak vyčteme ze stabilního katastru. Jestliže třicátá a čtyřicátá léta 19. století byla vyplněna stavební činností, svědčí to navíc o modernizaci prostoru náměstí, které muselo odpovídat novým výzvám doby. A že se jednalo o dobu dynamickou, byť velké množství změn přicházelo postupně a nikoli přímočaře. Náměstí v té době připomínalo staveniště, Václav Preinhelter píše o stavebním dřevu, o kamenech, cihlách nebo o štěrku, který se dovážel z okolních drobných lomů. Vše se skládalo na náměstí nebo ve dvorech rozestavěných budov. Strašecí bylo navíc napojeno na státní komunikaci, která měla za úkol spojit císařskou silnici ze Slaného do Lán, projektovanou až do Plzně, se silnicí ze Slaného vedoucí přes Mšec a Řevničov. Položily se tak základy budoucí silnice zvané karlovarská. Také podle Václava Preinheltra se tehdy vyměřovala silnice Litoměřice – Slaný – Plzeň, avšak došlo se jen pod Lány, kde bylo možno použít pražskou silnici od Tuchlovic na Rynholec. Ta se měla protáhnout přes Strašecí do Řevničova. Kronikář kritizoval Strašecké, že se obávali přílišného ruchu, který by tento průtah ve městě způsobil. Bránila mu jak městská rada, tak místní obyvatelé. Například hostinský Josef Kouřimský, kolem jehož nárožní hospody (čp. 210, nad dnešní školou) měla silnice vést, údajně prohlásil: Já raděj zaplatím, aby silnice přes Strašecí nešla. Strašečtí se nakonec hlavnímu tahu nevyhnuli. Ve třicátých letech se budovala spojka od Tuchlovic přes Rynholec, Strašecí do Řevničova. V Rynholci pak zůstávala odbočka na Rakovník, vedoucí přes Pecínov. Naše město spojka protnula uhlopříčně přes hlavní náměstí, procházela tedy Pražskou a Lounskou bránou, které ovšem tehdy vzaly zasvé. Všechny strašecké brány byly zbořeny a s rozvíjející se zástavbou mizela i městská zeď. Novostrašecký měsíčník IV / 2018


HISTORIE

Stavební výkres zastřešení věže radnice z první třetiny 19. století

V této době tak byla strašecká uhlopříčka zpevněna, důkladně vyštěrkována a musela být pravidelně udržována cestářem. Josef Kouřimský na tom jenom vydělal. Jeho hostinec se nacházel na frekventovaném místě. Ze čtyřicátých let známe i první popisy města, z nichž můžeme vyčíst rozvoj před rokem 1848. Na počátku 19. století doložíme ve Strašecí tři cechovní organizace, řezníků, ševců a pak uvedený rejcech, jenž sdružoval zdejší mlynáře, pekaře, koželuhy, tesaře, provazníky, sklenáře, zámečníky, koláře, truhláře, podkováře, zedníky, soukeníky, krejčí, bednáře a kamnáře. Souborný popis Českého království od Johanna G. Sommera z let 1842– 1843 uvádí, že ve Strašecí převažovala zemědělská a drobná řemeslnická výroba. Základem byl chov dobytka a dalšího domácího zvířectva nebo pěstování běžných zemědělských plodin. Dalším zdrojem příjmů vedle obhospodařování luk a pastevectví bylo zahradnictví, ovocnářství, zelinářství a chmelařství. Sommer vyjmenovává všechna řemesla, která se ve městě provozovala, včetně počtu řemeslníků. Ve Strašecí se tehdy nacházelo 25 krejčích, 24 ševců, 17 bednářů, 9 truhlářů, 6 řezníků, 5 podkovářů, 4 zámečníci, po třech pekaři, koželuzi, sklenáři a koláři, po dvou provazníci, klempíři a perníkáři. Jen po jednom tu působili hrnčíř, soukeník, tesař, puškař, soustružník, kloboučník, zedník, flusař, kominík, řemenář a kraječ sukna. V Novém Strašecí také byly tři hospody s ubytováním, čtyři obchodníci se zbožím a pět kramářů. Konalo se tu šest výročních trhů, kterých se účastnilo kolem sto padesáti prodejců. K dalším zařízením připočtěme okolní mlýny, pivovar vedle školy, který město pronajímalo, lázně Novostrašecký měsíčník IV / 2018

pod Fortnou a městskou vinopalnu. Tu obec rovněž pachtovala. Hospod bylo zajisté více, jen tři však poskytovaly ubytování. Jistě se jednalo o uvedenou hospodu Josefa Kouřimského. Preinhelter ji nazývá jako výsadní a nejsilnější. Další významná hospoda se nacházela v prostorách radnice a pak na spodním nároží domů na náměstí, kde je dnes budova městského úřadu, tedy ve spodní části strašecké „diagonály“. Tam stál slavný hostinec U Černého koně. Preinhelter si do počátku třicátých let (zemřel roku 1834) všímal hlavně hospody na radnici. Vedle toho se ve městě nacházely další krčmy, pivnice a vinárny. Z těchto údajů se zdá, že malé provinční městečko bylo dosti rušné, plné zemědělské a řemeslnické výroby. Konaly se tu pravidelné trhy, které dokázaly zaplnit místní náměstí. Sommera v tomto vhodně doplňoval Josef Alexandr Dundr, jehož podrobné popisy města, dochované v rukopisech, vznikaly sice až ve druhé polovině 19. století, ovšem autor se v nich vracel před rok 1848. Všechny tyto zprávy pak vcelku souhlasí se svědectvím Václava Preinheltra. Z něj však čiší ironický pohled na zatuchlé maloměsto, utápěné ve vlastních vnitřních sporech a malostech. Podobnýma očima viděl Nové Strašecí i náhodný poutník Václav Hanuš Kokořínský, jenž v roce 1847 o našem městě mimo jiné napsal: Městečko Strašecí jest zdálí úhledné. Ulice jeho jsou zvláště pravidelné, což se pozřídku nalézá. Domů po jedno patro jest málo [sic!]. Po dlažbě na rynku a v ulicích netroufal bych se v noci choditi. Na radnici bývala prý před lety nějaká socha Matyáše, císaře, ta však co věc stará již dávno svržena. Když jsme byli městečko prohlídli, podí-

vali jsme se také trochu intra muros, tj. mezi zdě, totiž do pivováru. Slibováno mi, že tam všecky nejhlavnější muže strašecké najdu, a nebyl jsem oklamán. Nebudu zde vypravovati, jaké pivo zde měli, s kým jsem se zde seznámil, s kým mluvil a bavil; muselť bych se zmiňovati o osobách, které posud žijí, a ty, jak známo, ještě do historie nenáleží. Zmíním se toliko o tom, že se zdejším čtenářům Paleček jedině a nade všecky knihy líbí. Kokořínský pak zkritizoval nedostatečný zájem zdejších obyvatel o obrozenské knihy a vrátil se do Mšece. Strašecí považoval za nezajímavé a ospalé městečko. Nová výstavba jej zjevně nezaujala nebo brzy omšela. Polovina 19. století přinesla revoluční pnutí, které zvýšilo ruch na náměstí. Další politické a vojenské události přicházely. K nejznámějším asi patřil pobyt pruského vojska po bitvě u Hradce Králové v roce 1866. Těmito záležitostmi se ale zabývat nebudeme. Náměstí v té době již můžeme spatřit na dobových fotografiích. Lze je srovnat se stabilním katastrem nebo s podrobným plánem města, který podle stabilního katastru vznikl kolem roku 1850. Nejstarší fotografie poznáme podle několikrát uvedené datovací pomůcky, a to osázení náměstí lipami v květnu 1889. V roce 1865 navíc vzniklo Okresní zastupitelstvo, jehož velká cedule se objevila na průčelí radnice. Od roku 1883 tu sídlila Okresní hospodářská záložna, která zde měla označení taktéž. Jiné datovací pomůcky nemáme. Takto se podařilo identifikovat a zařadit tři nejstarší fotografie radnice a přilehlého okolí. Oříškem ovšem zůstává, jak určit jejich pořadí podle stáří. Nebudu jej na tomto místě louskat, z uvedených informací jednoznačně vyplývá, že všechny snímky pocházejí z osmdesátých let 19. století. Vidíme na nich nerovný povrch náměstí, kde se nacházela udusaná hlína, vylepšená a zpevněná různě velkými kameny a štěrkem. Na povrchu vedou různé stružky a kanálky pro svod vody. Domy, z nichž většina dosud stojí, jsou kamenné a patrové, kryté pálenými taškami, tzv. bobrovkami. Zastřešení radniční věže je oplechované. Domy mají široká vrata s průjezdy do dvorů a velmi často vchodové dveře do přidruženého obchodu. Typické výkladní skříně však ještě nenajdeme, ty vznikaly až později. Do května 1889 bylo náměstí holé, nacházela se tu jen socha sv. Jana Nepomuckého a proti ní kříž s Kristem z roku 1849, který nahradil starší kříž dřevěný. Tato podoba náměstí tak pochází ze třicátých a čtyřicátých let. Teprve na přelomu 19. a 20. století se začíná hlavní prostranství dotvářet do současné podoby. Tehdy také konečně získalo své pojmenování. Jan Černý (pokračování příště)

19


SPORT

Novostrašecký běh MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ pořádá ve spolupráci se ZŠ a MŠ J. A. Komenského a Domem dětí a mládeže NOVOSTRAŠECKÝ BĚH V Novém Strašecí 14. dubna 2018

1. Všeobecná ustanovení Pořadatel: Město Nové Strašecí, Komenského náměstí 201, 271 01 Nové Strašecí Datum konání: sobota 14. dubna 2018 Místo konání: fotbalový stadion SK Nové Strašecí a jeho okolí Ročník: 7.

2. Organizační výbor Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí: Organizační pracovníci:

Libuše Vosátková Petr Chochola Jitka Samšuková, Lenka Nikodýmová

3. Organizační ustanovení Prezence: - online přihlášky do pátku 13. 4. do 12 h http://vysledky.irontime.cz/registration1277/ - fotbalový stadion SK Nové Strašecí vždy nejpozději 15 minut před startem každé kategorie Kontaktní osoby: Jitka Samšuková, j.samsukova@seznam.cz, 731610569 Libuše Vosátková, vosatkova@novestraseci.cz, 725 098 487 Petr Chochola, petr.chochola@zsnovestraseci.cz, 734 227 316 Lenka Nikodýmová, nikodymova@novestraseci.cz, 737 206 785

4. Technická ustanovení Trať závodu: asfaltový povrch, polní a lesní cesty, areál fotbalového hřiště Délka tratí: minielévové (ch, d) 50 m elévové (ch, d) 100 m přípravka (ch, d) 300 m mladší žactvo (ch, d) 600 m starší žactvo (ch, d) 800 m dorost (ch, d) 1 000 m dospělí (m, ž) 6 000 m Běh pro všechny 1 500 m Kategorie: minielévové nar. 2014–2015 elévové nar. 2011–2013

přípravka nar. 2008–2010 mladší žactvo nar. 2005–2007 starší žactvo nar. 2002–2004 dorost nar. 1998–2001 ženy A nar. 1984 a mladší ženy B nar. 1974–1983 ženy C nar. 1973 – 1964 ženy D nar. 1963 a starší muži A nar. 1979–1998 muži B nar. 1969–1978 muži C nar. 1960–1969 muži D nar. 1949–1958 muži E nar. 1948 a starší Časomíra: závod je měřen elektronicky (zajišťuje firma IronTime – čipová časomíra) Podmínky účasti: každý závodník startuje na vlastní nebezpečí a zodpovídá za svůj zdravotní stav Startovné: mládež zdarma, dospělí 50 Kč Ceny: - první tři závodníci v každé kategorii obdrží diplomy a věcné ceny - přemožitel i přemožitelka traťového rekordu získají prémii v hodnotě 500 Kč - nejstarší účastník hlavního závodu obdrží dárkový balíček Různé: - pořadatel neručí za škody vzniklé účastníkům jejich nedbalostí - závodníkům jsou k dispozici šatny a sociální zařízení v prostorách kabin SK Nové Strašecí - teplý čaj v místě zajištěn zdarma Traťový rekord: O. Čadek – 19:52 (2015), J. Zímová – 23:37 (2016)

5. Časový harmonogram Start minielévové 9: 10 h Start elévové 9: 20 h Start přípravka 9: 30 h Start mladší žactvo 9: 40 h Start starší žactvo 9:55 h Start dorost 10:10 h Start dospělí 11:11 h Běh pro všechny 12:12 h (bez rozdílu kategorií)

• Časy jsou pouze orientační • Vyhlášení mládežnických kategorií proběhne před startem hlavní kategorie dospělých cca v 10:30 h • Výsledky na www.maratonkladno.cz, www.novestraseci.cz, www.irontime.cz

6. Závěrečná ustanovení Pořadatel závodu si vyhrazuje právo změnit tyto propozice, pokud si to vyžádají nepředvídatelné okolnosti. Účastníci závodu budou o těchto změnách včas informováni. Propozice byly schváleny na poradě organizačního výboru dne 15. 3. 2018 v Novém Strašecí. Souřadnice fotbalového stadionu SK Nové Strašecí: 50°9´42.869´´N; 13°54´12.997´´E Mgr. Karel Filip starosta města

Nenechte děti sedět doma o prázdninách! Znáte to. Jsou prázdniny a všichni kamarádi jsou zrovna u babiček, tetiček a na ulici nikdo. Vaše dítě nemá ani parťáka, se kterým by si šel zakopat, střílet na koš, zahrát si volejbal. Odbor kultury, sportu s RP právě pro tyto děti nově připravilo příměstský tábor plný her a zábavy, ale i vzdělávání. Děti se můžou těšit na sportovní týmové hry (basketbal, volejbal, fotbal, plážový volejbal, frisbee, hry v lese, ale i na trochu vzdělávání zábavnou formou. Termín: 13.–17. srpna 2018, formou příměstského tábora Určeno pro děti: 9–13 let Podrobnější informace v příštím čísle Novostrašeckého měsíčníku. -red-

IV. ročník letní tenisové školy Příměstský tábor s intenzivní výukou tenisu, doplněný atletikou a všeobecnou pohybovou průpravou. Určeno pro děti a mládež ve věku 4–15 let. Přihlásit se lze i na jednotlivé dny. Tábor je určen nejen pro děti, které chtějí zdokonalit své tenisové dovednosti, ale i pro úplné začátečníky. Pro ty, co nemají žádné tenisové zkušenosti, je to ideální příležitost zjistit, zda by zrovna tenis nebyl to pravé. Kurz probíhá denně od 8 od 16 hodin. 20

Náplní je tenisový trénink koncipovaný podle výkonnosti, atletická průprava pro zvýšení fyzické kondice, strečink a další sporty, hry a soutěže a nezapomínáme ani na odpočinek. V případě nepřízně počasí máme pro děti připraven náhradní program. Děti mají zajištěn oběd, dopolední i odpolední svačinu a pití po celý den. Pokud nemáte tenisovou raketu, rádi ji vašemu dítěti zapůjčíme. Naši zkušení a milí trenéři a trenérky už se na vás těší!! Termín konání: 9.–13. 7. 2018

Místo konání: Nové Strašecí – tenisový areál a okolí Cena: 2 500 Kč (celý tábor – 5 dnů), 700 Kč (1 den) Sleva pro 2. sourozence 10 %. Přihlášky a více informací na lucie@hollabella. com nebo 603 833 786. Přihláška a záloha 1 000 Kč je nutná do 26. 6. 2018, při platbě zálohy do 15. 5. 2018 je sleva 100 Kč. Z provozních důvodů se jedná o nevratnou zálohu. Lucie Kárová Novostrašecký měsíčník IV / 2018


SPORT

Kačenku a Gábinku krasobruslení nadchlo me všechny sporty, ale nic pořádně. Tak jsme si to představovali i u našich dětí. Na doporučení jedné kamarádky jsme se před rokem a půl zúčastnili školičky bruslení na zimním stadionu v Rakovníku pouze se záměrem, že Kačka rozšíří své dovednosti o bruslení. Ten den stála na bruslích poprvé a už po patnácti minutách bruslila sama. Asi proto za mnou přijel hokejový trenér, že má moc dobrý styl a určitě by se jim hodila do týmu. To jsem si neuměla představit vůbec. Nakonec jí druhý trenér ukázal trenérce krasobruslení, která si Kačenku po dvou týdnech přeřadila do závodní skupiny. První závody Kačenka absolvovala po dvou měsících trénování a začala obsazovat 4. místa. Kačenka je nadšená a bruslení jí baví, už si to bez bruslí neumí ani představit, proto se snažíme, aby mohla v trénování pokračovat, ale je nutné tomu uzpůsobit chod celé rodiny. I Gábinka je šťastná, když může být na ledě. Dokud to bude holky bavit, určitě se je budeme snažit podporovat.

Kačenka a Gábinka Hrdličkovy rády sportují. Nejvíce jim však učarovalo krasobruslení a po náročné přípravě začínají slavit první úspěchy. V následujícím rozhovoru s jejich maminkou Evou Hrdličkovou se dozvíte, jak probíhají tréninky a jak často děvčata trénují, jak se ke krasobruslení dostaly či zda se dá naučit správně padat, aby to moc nebolelo. Od kolika let se děvčata věnují krasobruslení? Starší dcera Kateřina, které je šest let, začala trénovat v listopadu roku 2016, kdy jí bylo pět let. Nyní tedy trénuje rok a čtyři měsíce. Mladší dcera Gabriela, které jsou tři roky a čtyři měsíce, začala s bruslením v září loňského roku, takže trénuje zhruba půl roku. Kde a jak často trénují? Kolik to zabere času? V průběhu klasické sezóny trénujeme v Rakovníku, kde je pod Hokejovým klubem založen krasobruslařský oddíl. Tento oddíl vede světová šampionka a účastnice čtyřech olympijských her Elena Liashenko. Je to výborná trenérka. Bohužel sezóna v Rakovníku trvá jen od poloviny srpna do konce března, proto musíme mimo sezónu dojíždět na ledovou plochu i do jiných měst. V loňském roce trénovala Kačka mimo sezónu v Berouně, ve Slaném a nejvíce v Kralupech nad Vltavou. V letních měsících potom probíhají intenzivní krasobruslařská soustředění, v letošním roce se Kačenka zúčastní prvního mezinárodního soustředění. Tréninky jsou pro Kačenku šestkrát v týdnu – pokaždé hodina někdy až dvě na ledě, dvakrát v týdnu suchá příprava. Tréninky probíhají třikrát v týdnu od šesti ráno – dost často i v neděli a zbytek týdne poté odpoledne. V závodní sezóně, která je od října do konce března, jsou skoro každý víkend závody či exhibice. Časově je tento sport bohužel dost náročný, v mimosezóně hlavně na cestování. Gábinka trénuje zatím jen dvakrát až třikrát týdně. Jak trénink vypadá? Gábinka trénuje na ledě základní krasobruslařské prvky, správnou techniku, držení těla a přípravu své jízdy na závody. Část tréninku má proloženou ještě hrami s pomůckami, které jí usnadňují učení se nových prvků a to zábavnou formou. Když dorazíme s Kačenkou na trénink, je nutné, aby se sama rozcvičila – zahřála a protáhla a to zvládá i před ranními tréninky. Na ledě trénuje skluz, choreografii závodní volné jízdy, krokové prvky, skoky a piruety. V tělocvičně potom tráví čas atletickou přípravou, gymnastikou, posilováním, baletní průpravou a protahováním. Jaké mají děvčata úspěchy? Musím říct, že se holkám v letošní sezóně daří. Gábinka tedy se závody začíná, ale vzhledem k jejímu nízkému věku je nejmladší závodnicí v České Novostrašecký měsíčník IV / 2018

republice a na každých závodech soutěží s o dva až tři roky staršími dětmi a rozhodně nezůstává pozadu. Její zatím nejlepší umístění je krásné 4. místo a každý závod si s úsměvem užívá. Také zvládla dvě exhibice o přestávkách hokejového utkání, což je při tak velkém publiku dost náročné. Kačenka závodí v tuto chvíli se dvěma volnými jízdami. Jednou, která odpovídá jejímu věku. Druhá jízda je náročnější a je to příprava na pohárové závody v příští sezóně. V obou kategoriích získala na každých závodech medailové umístění. Za tuto sezónu má doma 11 trofejí z jedenácti závodů – sedm zlatých, tři stříbrné a jeden bronz. Věnují se i jiným sportům? Obě děvčata jsme od malička vedli ke sportu, takže jezdí na kole, plavou, neustále někde běhají, skáčou, cvičí a hrají s míčem. Kačenka začínala ve třech letech atletikou a pidi aerobikem, ale ani jeden kroužek ji nenaplňoval tolik jako krasobruslení. Vzhledem k časové náročnosti bruslení není v tuto chvíli možné přidat další kroužek, takže veškerý volný čas se snažíme trávit volnou neorganizovanou zábavou, společnými hrami a výlety. Ale Káťu krasobruslení baví natolik, že i ve svých volných chvílích, kdy nemusí, pořád zkouší skoky na suchu doma či venku nebo skáče přes švihadlo a protahuje se.

Jaké máte plány do budoucna? Upřímně řečeno, žádné konkrétní plány nemáme. Teď děti bruslí, ale co bude za rok, dva, nikdo neví. Příliš neplánujeme, uvidíme časem. Od září začne Kačenka závodit na závodech Českého poháru Českého krasobruslařského svazu po celé České republice, ze kterých se poté starší děti nominují na Mistrovství České republiky, takže teď ji čeká příprava, aby vše zvládla. Co pády, dá se naučit padat? Určitě dá. První, co se holky na ledě učily, bylo jak správně padat. Musí padat na bok, aby se jim nic nestalo. Ale i když ví, jak mají padat, při náročnějších choreografiích a prvcích se pádům nevyhnete a někdy hodně bolestivým. Takže natlučená kolena, lokty, boky a také slzičky k tomuto sportu bohužel patří. Při pádu ve větší rychlosti je led hodně ostrý, Kačenka už má za sebou i první šití, rozsekla si bradu. Těžké je někdy i překonat bolest, pády se stávají samozřejmě i při závodech či exhibici, pak je nutné rychle vstát, s úsměvem dokončit jízdu a vyplakat se potom v šatně. Ivana Rezková

Čí to byl nápad věnovat se právě krasobruslení? Věnovala jste se krasobruslení Vy? Byla to úplná náhoda. Nikdy jsme neplánovali, že by se některé z našich dětí věnovalo sportu závodně. Oba s manželem jsme vždy sportovali, manžel hrál házenou a dělal bojové sporty a já hrála chvíli volejbal a poté už jsem začala cvičit spíše fitness a běhat. Vždycky s manželem říkáme, že dělá21


KALENDÁŘ

Kalendář akcí – duben 3. dubna Klub cesty za poznáním Přednáška v muzeu od 17 hodin. Rok 1948, vstupné 30 Kč.

15. dubna První šlápnutí Prezence začíná v 10 hodin na fotbalovém hřišti v Novém Strašecí. Start závodu je naplánován na 11:55 hodin.

26. dubna Den otevřených dveří v ZUŠ Od 13 do 18 hodin.

27. dubna

5. dubna 16. dubna Akademie volného času 14 Ing. Volfová, Památky ve Slaném. Galerie Viktora Olivy od 17 hodin. Vstupné 30 Kč.

Zázračné cvičení Divadelní představení v Novostrašeckém kulturním centru od 19 hodin, 220 Kč.

6.–8. dubna

Koncert skupiny Mirai a Pokáč Novostrašecké kulturní centrum od 19 hodin. Vstupné v předprodeji 240, v den koncertu 300 Kč.

30. dubna 20. dubna

Setkání ve Strašecí Novostrašecké kulturní centrum a ZUŠ, krajská přehlídka studentského divadla.

Veselá trojka Koncert v Novostrašeckém kulturním centru od 16 hodin. Vstupné 239 Kč.

Čarodějnice Sokol od 17 hodin. Bohatý program.

7. dubna 21.–22. dubna Den Země Úklid okolí města, sraz u pošty v 9 hodin.

14. dubna Novostrašecký běh 7. ročník, fotbalové hřiště TJ Sokol od 9 hodin, hlavní běh od 11 hodin. Online registrace na: http://vysledky.irontime.cz/registration1277/

Dětská scéna Novostrašecké kulturní centrum, krajská přehlídka dětského divadla.

24. dubna Novostrašecké Science Café Kavárna Kaffka od 19 hodin.

25. dubna 15. dubna Pohádka nejen na neděli Aladinova kouzelná lampa, Novostrašecké kulturní centrum. Vstupné 45/30 Kč. Od 15 hodin.

Setkání s písničkou Novostrašecké kulturní centrum od 15 hodin. Vstupné 60 Kč. Dobrovolníci čtou dětem Dětské oddělení městské knihovny od 17 hodin.

Připravujeme na květen 3. 5. 13. 5. 18. 5. 19. 5. 23. 5. 24. 5. 29. 5.

AVČ č. 14 – Galerie Viktora Olivy od 17 hodin Nejen pohádka na neděli NKC od 15 hodin Kelstký den – oslava 75. výročí od nalezení Kelstké hlavy Videodiskotéka s Mirkem Raisem, NKC od 20 hodin Setkání s písničkou – NKC od 15 hodin Jarní koncert ZUŠ - NKC Science Café – kavárna Kaffka od 19 hodin

Zápis k přijímacím zkouškám do ZUŠ ve dnech 26. 4.– 25. 5. 2018 Základní umělecká škola v Novém Strašecí nabízí dětem možnost podchytit a rozvinout jejich schopnosti a talent. Práce našich učitelů a vlídné prostředí školy může ovlivnit vývoj Vašeho dítěte a obohatit jeho budoucí život. V HUDEBNÍM OBORU SE DĚTI UČÍ POROZUMĚT HUDBĚ A SAMI JI PROVOZOVAT, žák může volit z těchto studijních zaměření: hra na klavír, elektronické klávesové nástroje, housle, violoncello, kontrabas, zobcovou flétnu, hoboj, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, baskřídlovku, baryton, pozoun, tubu, lesní roh, klasickou kytaru, elektrickou kytaru, bicí a sólový zpěv. VE VÝTVARNÉM OBORU ZÍSKÁVAJÍ DĚTI ZKUŠENOSTI V MALBĚ, KRESBĚ, GRAFICE, KERAMICE A FOTOGRAFII. 22

V TANEČNÍM OBORU SE DĚTI UČÍ ZÁKLADŮM LIDOVÉHO, KLASICKÉHO I MODERNÍHO TANCE. V LITERÁRNĚ – DRAMATICKÉM OBORU SE DĚTI ZAMĚŘUJÍ NA PROJEV MLUVENÝ, PÍSEMNÝ A POHYBOVÝ. Zveme zájemce na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 26. DUBNA OD 13.00 DO 18.00 HODIN Zápis k talentovým zkouškám proběhne od 26. dubna do 25. května 2018 osobně v kanceláři ZUŠ (je to lepší…) nebo telefonicky na č. 313 572 441. Zájemci přijdou k talentovým zkouškám v předem dohodnutých termínech během května a června. Jiřina Kinkalová

Novostrašecký měsíčník IV / 2018


SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Společenská kronika

Dne 6. 4. 2018 uplyne osmnáct let od úmrtí mého tatínka pana Václava Javůrka a dne 8. 4. 2018 uplyne osm let od úmrtí mé maminky paní Vlasty Javůrkové. Za tichou vzpomínku děkuji všem, kteří jste je znali a měli rádi. Dcera Stáňa

Dne 10. dubna vzpomeneme 15. výročí úmrtí drahé manželky, maminky, babičky a prababičky paní Jaroslavy Drvotové.

Dne 12. dubna uplynul rok, co nás navždy opustila naše maminka, babička, švagrová, teta a kamarádka paní Zdeňka Brichtová. Stále vzpomínají dcera Markéta, vnoučata Bára a Míra, syn Milan s rodinou, dcera Ilona s rodinou a kamarádi.

Vzpomínají manžel Jiří, syn Jirka s rodinou a sestra Maruš s rodinou

Dne 12. dubna uplyne devět let, kdy nás navždy opustila paní Marta Bonaventurová.

Dne 13. 4. 2018 vzpomeneme devátého výročí úmrtí naší drahé maminky, babičky a tchýně, paní Věry Bechyňové.

Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi. Stále vzpomínají manžel, syn s rodinou a dcera s rodinou.

Stále vzpomínají dcera Věra a syn Zdeněk s rodinami.

Odešel jsi, jak si to osud přál, naš srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál. v našich

Dne 15. dubna uplyne 6 let, kdy nás navždy opustil pan Stanislav Fencl, který by 20. 5. oslavil 50. narozeniny. S láskou vzpomínají manželka Věra, dcery Aneta a Veronika, rodiče a bratr Martin.

Dne 23. dubna uplyne již 15 let, kdy nás navždy opustil pan Stanislav Lansdorf. Stále vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinou.

Dne 21. 4. 2018 uplyne jeden rok, kdy nás opustil manžel, tatínek a dědeček, pan František STIBOR. Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Novostrašecký měsíčník IV / 2018

23


Pro ]èÔ ×Á ׸ ã c Û É ]ãÉ ¨Éó hledáme:

KAMENICTVÍ LADISLAV HUMPÁL

Reklama

Reklama

INZERCE

Slušnost, spolehlivost, kvalita

pomníky a hrobky podle požadavku zákazníka nebo z nabídky více než 50 ti pomníků nápisní desky, sekání písma do kamene, zlacení, stříbření písma, portréty, keramická fota, doplňky (svítilny, vázy, kříže, svíčky apod.) odborné čištění a konzervace pomníků, rovnání, dlažby okolo rámů pohřební práce, kopání hrobů, ukládání uren odstraňování náhrobků, u kterých byl ukončen nájem prodejní výstava pomníku denně 8–18 hod. po dohodě i mimo za zákazníkem i dojíždíme a poradíme přímo na konkrétním hřbitově nebo odvezeme do firmy a zpět krátké dodací lhůty se zárukou 60 měsíců, ceny předem schody, parapety, kuchyňské desky apod. z přírodního kamene

s Éè ­ ÛÁ Â÷

 ÛãèÔ­ Áû ý ŲŰ ŴŹŰ <

V× Éó­¸÷ É ¨É ­¨É Ô×ÉóÉûè  ÛãèÔ­ Áû ý űŶ ŸŵŰ <

׫£ ­¸÷

É Á  Źŷ < Ƹ¨É Ʋ

Pro více informací kontaktujte:

Více na stránkách www.kamenictvi-humpal.cz

ǔ ŴŲŰ ŶŰŲ űŲŷ ŹŴŵ

Objednávky a informace: Hamr 13 (proti čerpací stanici Robin Oil) Rakovník 269 01, telefon: 313 519 671, mobil: 603 494 769 E-mail: kamenictvi.humpal@tiscali.cz

űŴŰŵŶ «×ǯ ûƲã Û Éǂ è×ÉÔ Ʋ ÉÁ

Reklama

Řádková inzerce: •

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky z našeho chovu, typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách a slepičky Green Shell –

typu Arakauna. Stáří 15 – 20 týdnů, cena 159–195 Kč/ks. Prodej: 7. dubna 5. května a 10. června 2018. Nové Strašecí – u Sokolovny – 11.20 hodin. Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena dle poptávky. Informace: Po–Pá 9–16 hodin, tel. 601576270, 728605840.

NadaÐní fond UmÞní doprovázet ve spolupráci s MÞstem Nové Strašecí poĜádají besedu s pĜední Ðeskou socioložkou dr. JiĜinou Šiklovou na téma

Smrt je nevyhnutelná, ale ostatní záleží na nás…

• KOUPÍM Škoda Erko – Rapid, Simson, Jawa – ČZ, Babeta, Pařez, Jaweta, Pionýr a jiné. 736741967 • HLEDÁM byt v Novém Strašecí 1 + kk, 1+1, 2 + kk, 2 + 1. Prosím, nabídněte. Tel.: 734898648.

Se socioložkou JiĜinou Šiklovou, autorkou knihy VyhoštÞná smrt, budeme mluvit o moudrosti stáĜí (a kam se v naší spoleÐnosti podÞla) i o tom, jak je dIJležité o konci života mluvit a zda mIJže být smrt dobrá...

ÏTVRTEK 12. dubna 2018 od 17.00 hodin MÞstská galerie Viktora Olivy, Okružní 934, Nové Strašecí Vstupné 150,- KÐ

PĜedprodej vstupenek v kanceláĜi NKC, tel.: 313 572 340 nebo 739 227 306 (NadaÐní fond UmÞní doprovázet).

24

Novostrašecký měsíčník IV / 2018

Reklama


HBC Nové Strašecí - foto Jiří Duchoň

HBC Nové Strašecí - foto Jiří Duchoň

Koncert Piaf známá, neznámá

Třída 2. A na horách

Maturitní ples SOU 9. března 2018

(foto archiv SOU)

Akce v Novém Strašecí březen 2018


DVOJKONCERT

MIRAI & POKÁČ 27. 4. 2018 od 19 hodin Novostrašecké kulturní centrum Vstupenky (k stání) předprodej 240 Kč, na místě 300 Kč Prodejní místa: Novostrašecké kulturní centrum, email: icentrum@novestraseci.cz Vstupenky také v distribuci na prodejních místech Ticket Art nebo na www.ticket-art.cz Pořádá: Město Nové Strašecí