Nsm 18 04 web

Page 10

TÉMA vou společnost České lupkové závody (ČLUZ, a. s.). Akciová společnost se tímto stala právním nástupcem s. p. České lupkové a uhelné závody (ČLUZ, s. p.) a přebrala výrobní program a majetek bývalého závodu Hořkovec, ředitelem zůstal Ing. Jiří Pergler. V rámci privatizačního procesu přešly akcie ČLUZ, a. s. do vlastnictví investičních fondů. V rámci změny vlastnické struktury ČLUZ, a. s., byl v červnu 1995 odvolán Ing. Jiří Pergler a na jeho místo byl jmenován Ing. Jindřich Beneš, který ve funkci generálního ředitele působil do září 1996, kdy byl opět jmenován generálním ředitelem Ing. Jiří Pergler. Další zásadní změna ve vlastnické struktuře proběhla v roce 1997, kdy fondy držené akcie prodaly, a hlavním akcionářem se stal Ing. Jiří Pergler, který se současně stal i předsedou představenstva. Tyto funkce zastává dodnes. Za působení Ing. Jiřího Perglera došlo k zastavení a likvidaci neekonomického provozu dolu Pecínov. Po dohodě s obcí Rynholec zastavila a. s. trhací práce velkého rozsahu. To si vynutilo zásadní zefektivnění lomové těžby nasazením výkonné mechanizace. Byla pořízena nová rypadla, UNEX, Volvo, Caterpillar, zastoupeny výkonné dozéry Komatsu, kloubové dempry Volvo, které doplňují staré Tatry 815. V 90. letech nevyhovovala sortimentní skladba lupků těžených v lokalitě Hořkovec a podnik byl nucen část vsádky do rotační pece přikupovat z oblasti Vyšehořovice. Došlo k rozšíření kapacity třídírny a úpravny lupků výstavbou nové třídírny slévárenských lupků – domílací stanice. Vyvrcholením racionalizačních činností na úseku pálení byla v roce

2004 výstavba nové třídírny pálených lupků. Jednalo se o jednu z největších investic v historii ČLUZ. V průběhu 90. let byla též posilována expediční kapacita a to výstavbou rozsáhlých skladů. Byly též rozšířeny údržbářské dílny. Pro zlepšení technologie výpalu byl v roce 2002 instalován nový hořák k rotační peci. Po celou dobu existence ČLUZ byla věnována velká pozornost ověřování kvality lupku, které vyvrcholilo v roce 2004 udělením Certifikátu podle norem ISO řady 9000 a následně i řady 14000. Zahraniční obchodní činnost ČLUZ v celé jeho historii až do roku 1991 zajišťoval Podnik zahraničního obchodu, Československá keramika, a. s. Se zánikem státního monopolu zahraniční obchodní činnosti byla založena firma REFRACER a.s., která se specializuje na prodej pálených lupků. ČLUZ, a. s., prostřednictvím této společnosti prodává pálené lupky jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Hlavními odběrateli jsou obchodní partneři zejména ze SRN, Rakouska, Itálie a Skandinávie. Poslední desetiletí společnosti ČLUZ lze charakterizovat hledáním možností výroby nových alternativních materiálů s možností využití stávajících výrobních linek. Podařilo se zvládnout výrobu kordieritu, páleného kaolinu a v poslední době se začíná zvyšovat i poptávka po našem novém materiálu, metalupku a metakaolinu. Finální výrobky na jejich bázi patří v současné době k našim výrobkům s nejvyšší přidanou hodnotou. Na vývoji nových materiálů a jejich nasazení do průmyslové výroby spolupracuje společnost ČLUZ

s výzkumnými ústavy a vysokými školami. Podařilo se prosadit a realizovat projekt v rámci dotačního programu OPPI – Inovace „Pokročilé materiály pro stavebnictví a průmysl“, který umožnil realizaci nových investic a vytvoření podmínek pro výrobu nových materiálů. Důležitou součástí výroby je i kontrola kvality vytěžených surovin a finálních produktů před expedicí k zákazníkovi. Součástí výše uvedeného projektu je i nové vybavení laboratoře rentgenovými přístroji, spektrometrem pro chemickou analýzu a difraktometerem určujícím mineralogické složení materiálu a dalšími přístroji pro posouzení stupně výpalu a kontrolu správného složení výstupních frakcí podle požadavků zákazníka. V září roku 2016 společnost České lupkové závody, a. s., dokončila rozsáhlou investici v hodnotě téměř 40 miliónů Kč. Jedná se o technologický celek odprašování rotační pece. Látkový filtr EFP od společnosti ZVVZ – Enven Engineering, a. s., je nejmodernější konstrukce a garantuje maximální úlet pevných částic 10 mg/m3, což reprezentuje účinnost 99,98%. Instalované zařízení umožní efektivnější řízení výpalu v rotační peci a zlepšení fyzikálních hodnot vypáleného materiálu. Současně byla provedena rozsáhlá oprava šachtového předehřívače a bylo zrekonstruováno odprášení hlavní třídírny. Společnost ČLUZ klade velký důraz na zlepšování pracovního prostředí a ovzduší v okolí areálu závodu.

Finální produkty z našich materiálů

Co je lupek? Jedná se o vrstevnatý jílovec – zpevněnou sedimentární horninu, jejíž dominantní složkou je jílový minerál kaolinit. Kaolinit vznikal zvětráváním a chemickou přeměnou magmatických hornin (granity, tufy, tufity). Chemicky jsou jílovce hlinitokřemičitany s obsahem Al2O3 až 43 %, obsahem SiO2 kolem 55 % (ve vyžíhaném stavu), s různým stupněm znečištění oxidy barvících kovů a organických látek. Žáruvzdornost, typická pro tuto keramickou surovinu, je důsledkem právě vysokého obsahu Al2O3 a zároveň nízkého obsahu tavících příměsí. Výpalem těchto kvalitních surovin dostáváme stabilní materiály, označované jako keramické ostřivo. Materiály jsou typické hlavně svojí teplotní stabilitou (žáruvzdorností, koeficientem teplotní 8

roztažnosti). Následným podrcením a roztříděním získáváme ostřivo specifické svými žáruvzdornými i zrnitostními parametry. Ostřivo díky svému ostrohrannému tvaru maximálně vyplňuje prostor při tvarovacích operacích a tvoří výbornou kostru pro následná zpracování keramických výrobků (sušení, výpal). Díky řízenému homogennímu výpalu je dosaženo nízké pórovitosti materiálu. Ta, společně s vhodnou zrnitostní skladbou, následně přispívá k malé potřebě plastických složek při výrobě keramických produktů, resp. slévárenských forem. Obsah a kvalita žáruvzdorného ostřiva výrazně ovlivňuje teplotní a mechanické vlastnosti finálního výrobku. Ivana Rezková s poskytnutím materiálů od Ing. Košuliče, Mgr. Smrže a paní I. Lacinové.

Pálené lupky vyráběné v Českých lupkových závodech, a.s. je možné použít v celé řadě průmyslových oborů. Nejvýznamnější zastoupení má výroba žáruvzdorných cihel a tvarovek či výroba žárobetonů. Významným zákazníkem jsou například Třinecké Železárny, pro které jsou z lupku právě žáruvzdorné cihly vyráběny. Dále se pálené lupky používají k výrobě forem ve slévárnách či k výrobě sanitární keramiky. Významným odběratelem je například společnost Duravit. Jemně mleté pálené lupky jsou vhodné i pro výrobu glazur. Výrobky společnosti ČLUZ jsou rovněž součástí komínů značky Schiedel, šamotová hmota se používá při výrobě vysokonapěťových izolátorů a hmotu společnosti lze najít i u výrobků jednoho z největších odběratelů, výrobce svařovacích elektrod.

Keramické izolátory a sanitární technika. (foto_ČLUZ)

Novostrašecký měsíčník IV / 2018