Nsm 18 04 web

Page 17

DĚTI, MLÁDEŽ, ŠKOLA

Tandemová výuka ve školní praxi gymnázia V rámci projektu Šablony pro střední školy jsme se s kolegyní rozhodly aplikovat jednu z forem, tzv. TANDEM, a to ve 4. ročníku v semináři z anatomie, fyziologie a genetiky člověka. Seminář je určen pro žáky 4. ročníku k rozšíření znalostí z oboru biologie člověka při přípravě na profilovou maturitu z biologie a k přijímacím zkouškám na vysoké školy přírodovědného zaměření a na medicínu. Při výuce o lidském těle se aplikace této formy vzdělávání přímo nabízí. Podobnou formu výuky jsme použily již dříve během ekologického kurzu; tentokrát jsme chtěly společnou metodiku vyzkoušet i v pravidelné školní práci. Tandem spočíval ve snaze propojit znalosti anatomie lidského těla s postižením a pochopením fyziologických procesů, které v něm probíhají. V hodinách semináře jsme vyučovaly obě současně, střídaly jsme se a vzájemně jsme se doplňovaly v práci při jednotlivých aktivitách. Pokud

jedna z nás vykládala o stavbě a struktuře, druhá k tomu vzápětí přidávala informace o funkcích a procesech, které se v dané části těla odehrávají, a upozorňovala, s čím dalším souvisejí. Tak docházelo k postižení vztahů a k vytváření souvislostí, které nebývají v tradiční výuce obvykle vždy patrné. Pro každou z nás je některá z oblastí předmětu oblíbenější, každá jsme v tom či onom aspektu erudovanější, a přistupujeme tudíž k témuž předmětu z poněkud jiného úhlu pohledu. To umožňuje žákům postřehnout více souvislostí a získat širší rozhled. Z téhož důvodu tandemová výuka obohatila i znalosti nás obou vyučujících. Dalším pozitivem pro žáky i vyučující byla možnost okamžité reakce na vzniklý problém, otázku, nejasnost, tedy příležitost k vytváření pojmových struktur, které při výuce jedním učitelem mnohdy z kontextu tak zřetelně ani nevyplynou.

Tandemová výuka nespočívala jen v jakési kombinované formě výkladu. Žáci pracovali také samostatně ve skupinách; během projektové výuky pod vedením obou vyučujících vyhledávali a třídili informace, rozdělovali si práci, prezentovali zjištěná fakta, mohli využívat svých silnějších stránek v kooperaci v duchu vzájemné tvořivé spolupráce a diskuse. Tandem předpokládal společnou přípravu na hodiny, společné vyhledávání a vytváření materiálů k výuce, ke zjišťování úrovně získaných vědomostí žáků a neméně důležitou vzájemnou reflexi společné výuky. Zejména průběžné diskuse při přípravě i rozboru realizovaných hodin nás obě obohatily o řadu nových informací, nápadů, postupů, které některá z nás dosud nepoužívala, a inspirovaly nás obě k další práci. Gymnázium J. A. K. Nové Strašecí, vyučující biologie a chemie

S Klubem mladých diváků V pátek 16. února 2018 navštívil Klub mladého diváka našeho gymnázia operetu Divadla pod Palmovkou Édith a Marlene od maďarské dramatičky Évy Pataki. Na začátku dramatu se nejdříve představili hudebníci, jejichž hudba se prolínala s celým dějem a báječně doplňovala představení. Dílo nám výstižně nastínilo život titulních postav a také poukáza-

lo na jejich nitro. Opereta vykreslovala jak chvíle štěstěny a pohody, tak i chvíle, při kterých se hlavní tvář francouzského šansonu ocitla na úplném dně. Drama trefně vylíčilo kontrast mezi pěvkyněmi. Marlene se dostalo výborného vzdělání a život prožila v luxusu. Naproti tomu Edith, která pocházela z chudých poměrů a znala pouze francouzské ulice, si svůj úspěch tvrdě získala.

Řekl bych, že představení všechny velmi oslovilo, a to z pohledu výkonu účinkujících i z hlediska zpracování samotné operety. Velký dík si proto zaslouží Divadlo pod Palmovkou, Klub mladého diváka, bez kterého by se naše pravidelné vyjížďky za kulturou neuskutečnily, a samozřejmě i naše gymnázium. Jan Vašek, 2. B

Zeměpisná olympiáda Na konci února proběhlo v rakovnickém Domě dětí a mládeže okresní kolo Zeměpisné olympiády. Soutěž z pověření ministerstva školství garantuje Přírodovědecká fakulta UK v Praze ve spolupráci s Českou geografickou společností. Jednotlivé otázky připravili vysokoškolští učitelé z kateder geografie čtyř českých univerzit. Letošní olympiáda navíc slaví 20. výročí své existence. Olympiády se celkem zúčastnilo jedenáct škol okresu s 41 soutěžícími. V kategoriích A – C soutěžili žáci základních škol a nižšího stupně rakovnického gymnázia. Do kategorie D, která je určena pro středo-

školské studenty, se vedle novostrašeckého gymnázia a GZW Rakovník zapojila Masarykova obchodní akademie. Všichni absolvovali jednak praktickou část, jednak práci s atlasem a práci bez atlasu. Naše škola nasadila do boje dva studenty druhého ročníku, Matěje Cingálka a Honzu Vaška. Matěj získal nejvyšší počet bodů, a stal se tak ve své kategorii vítězem okresního kola Zeměpisné olympiády. Na základě tohoto úspěchu postoupil do kola krajského, které proběhlo 28. března v Benešově. Děkujeme našim studentům za skvělou reprezentaci. (kin)

Přátelství je někdy víc než láska Ani letos nebudou studenti novostrašeckého gymnázia chybět na slavnostním vyhlášení výsledků 18. ročníku celostátní Literární soutěže o cenu Filipa Venclíka, které se v pražské Lucerně koná ve středu 21. dubna. Jsme přesvědčeni, že i letošní účastníci, kteří se básní, povídkou či novinovým článkem vyjádřili k tématu přátelství a lásky, sepsali kvalitní práce, a přejeme jim, aby stanuli na stupních vítěNovostrašecký měsíčník IV / 2018

zů a navázali na úspěchy svých starších spolužáků, kteří bodovali v předchozích ročnících. Pro novostrašecké gymnázium se účast ve venclíkovském literárním klání stala tradicí a v uplynulých deseti letech se do historie této soutěže zapsala již pěkná řádka našich studentů. Oceněné práce si můžete přečíst zde: http://www.literarnisoutezocenufilipavenclika.cz/rocniky.php).

Zápis do 1. tříd ZŠ a MŠ J. A. Komenského v Novém Strašecí oznamuje, že ve dnech 4. a 5. dubna 2018 se koná ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. TŘÍD. Zápis proběhne v nových třídách školní přístavby od 14 do 18 hodin. S sebou přineste občanský průkaz, rodný list dítěte a přezůvky pro dítě. O přijetí k základnímu vzdělávání mohou rodiče požádat prostřednictvím MŠ nebo přímo ve škole ve dnech konání zápisu. Pokud rodiče žádají o odklad školní docházky, je nutno k žádosti o přijetí přiložit žádost o odklad školní docházky a odborné doporučení dětského lékaře a školského poradenského zařízení. Vážení rodiče, milé děti, na Vaši návštěvu ve škole se již velmi těšíme!

15