Nsm 18 04 web

Page 4

INFORMACE PRO OBČANY

23. zasedání zastupitelstva města konané dne 1. března 2018 Jako první bod programu byly zodpovězeny dotazy občanů, které se týkaly případného pořizování územní studie a tzv. průmyslové zóny severozápad. Po kontrole plnění usnesení z předchozích zasedání zastupitelstva se přistoupilo k projednání majetkoprávních záležitostí. Zastupitelstvo města neschválilo žádost o prodej čtyř pozemků, které město vlastní na sousedním katastru Mšeckých Žehrovic uvnitř obory Libeň. Obdobně nebyly schváleny další dvě žádosti o prodej městských pozemků, a to jednoho pozemku na Čelechovické

stráni a jednoho také ve stráni u ulice U Mlýna. Naopak zastupitelstvo schválilo zakoupení jednoho pozemku pod komunikací v Rabasově ulici. Zastupitelstvo města schválilo uzavření tzv. plánovací smlouvy. Jedná se o závazek stavebníků 12ti rodinných řadových domů v ulici U Stadionu vybudovat infrastrukturu a následně městu prodat stavbu kanalizačního řadu, veřejného osvětlení, chodníku a stavbu vodovodního řadu. V bodě různé zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci, že byly podány čtyři žádosti o dotace, a to z Fondu kultury a obnovy památek Středočes-

kého kraje na projekt „Zázraky vína – 4. ročník“, z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na pořízení CAS 20 pro JSDH, ze Středočeského fondu vzdělávání, sportu, volného času na pořízení a instalaci modulární pumptrackové dráhy v areálu fotbalového hřiště a z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra na doplnění tří kamerových bodů (kamera snímající a zaznamenávající SPZ projíždějících automobilů a kamera v ulici Školní). Jiří Tláskal

92. zasedání rady města konané dne 26. února 2018 Rada města se na tomto zasedání nejprve zabývala stavbou podlahy v nové tělocvičně základní školy, vyslechla si k tomu soudního znalce a architekta. Soudní znalec Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc. sdělil, že dle jeho názoru je řešení stavby podlahy plně funkční. Rada města přijala 2. rozpočtové opatření tohoto roku, které je vyvoláno přijetím dotace

(2.616.181 Kč) ministerstva pro místní rozvoj na stavbu chodníku v ulici Čsl. armády. Rada města odsouhlasila uzavření smlouvy se stavebníkem nového mycího centra, jejímž předmětem je závazek poskytnout městu investiční příspěvek ve výši 550 tisíc korun na nutné rozšíření technologických stupňů ČOV o mikro sítový bubnový filtr na odtoku z ČOV.

Rada města rozhodla o uplatnění inflace za rok 2017 ve výši 2,5% k úpravě nájemného u nájmů nebytových prostor s platností od 1. 1. 2018. Zvýšení nájemného se však netýká škol a pečovatelské služby. Jiří Tláskal

93. zasedání rady města konané dne 12. března 2018 Rada města se na tomto svém zasedání převážně zabývala majetkovými věcmi, které budou dále postoupeny k projednání v zastupitelstvu města. Rada města odsouhlasila záměr prodeje pěti pozemků v ulici Pod Větrákem a jednoho pozemku v Okružní ulici. Rada města doporučila zastupitelstvu zakoupit sedm pozemků u Konopaského rybníku.

Rada města schválila účetní závěrku a rozdělení hospodářského výsledku Základní školy a mateřské školy J. A. Komenského za rok 2017, konkrétně převod 26 216 Kč do rezervního fondu. Rada města se zabývala třemi žádostmi o pokácení dřevin, kde je rozdílné stanovisko žadatele a komise pro životní prostředí rady města. Rada města nakonec odsouhlasila pokácení u schodů do byto-

Soutěž "Obchod roku" Město vyhlásilo soutěž OBCHOD ROKU 2018. Počínaje 1. březnem 2018 je možné formou ankety na webových stránkách města (v kapitole služby) dát svůj hlas svému oblíbenému obchodu. Hodnotícími kritérii jsou spokojenost s prodávanými výrobky nebo s poskytovanou službou, odbornost a ochota personálu, vyhovující provozní doba, vyřizování reklamací, vzhled provozovny nebo bezbariérový přístup do provozovny. Do soutěže se přihlásilo 23 obchodů. Vítězný obchod bude slavnostně vyhlášen a obdrží zlatou samolepku na výkladní skříň. Anketa bude ukončena posledním dnem měsíce dubna 2018. Cílem celé soutěže je ukázat, že mezi námi jsou úspěšní a poctiví podnikatelé. -mu2

vého domu č. p. 975-6. Současně však uložila připravit nové projekty náhradní výsadby na hřbitově a v ulici Jiřího Šotky před bytovými domy. Rada města nevyhověla žádosti některých občanů bydlících na Komenského náměstí o zrušení parkovného rezidentů (karta 600 Kč/vozidlo/rok) a konstatovala, že parkovné 50 Kč/měsíc je přiměřené. Jiří Tláskal

Vítání občánků První vítání nových občánků našeho města v roce 2018 se konalo 27. února. Místostarostka města, RNDr. Libuše Vosátková, přivítala ve Slavnostním sále městského úřadu jedenáct občánků, rodičům předala dárkové poukazy na nákup dětského zboží v hodnotě 500 Kč a knihy. Ještě jednou přejeme všem hodně zdraví, lásky a štěstí. V uplynulém roce se počet obyvatel našeho města zvýšil o 57 malých občánků, z toho 28 chlapců a 29 děvčátek. V únoru jsme mezi nás přivítali tyto děti (jména uvádíme se souhlasem rodičů): Vojtěch Lopour, Izabela Mikulcová, Maxim Miroslav Auersvald, Šimon Štícha, Ema Pittnerová, Robin Vinter, Nina Kozděrová, Martin Novák, Rozárka Eržiaková, Ema Niščáková, Laura Podlenová. Hana Papežová Novostrašecký měsíčník IV / 2018