Nsm 18 04 web

Page 7

STALO SE

Další etapa přístavby školy dokončena

V úterý 13.3. 2018 bylo vydáno kolaudační rozhodnutí na další část přístavby školy. Týká se objektu, ve kterém je deset nových učeben, prostory pro školní družinu,výtah pro bezbarierový přístup, nové šatny pro osm tříd a odpovídající zázemí pro personál školy. Nové prostory si ve čtvrtek 15. března mohli prohlédnout občané města. Zájem byl veliký. Od 19.3. se vybrané třídy školy začaly stěhovat do nových prostor, aby rekonstrukce mohla pokračovat ve stávajících budovách školy. Vzhledem k tomu, že se na některých webech začaly objevovat nepravdivé a smyšlené informace o přístavbě základní školy, je třeba na tuto situaci zareagovat. Hlavním cílem přístavby základní školy bylo vytvořit nové prostory pro narůstající počty žáků nastupujících do prvních tříd v několika následujících letech a zlepšit stav vybavení jednotlivých učeben. Obrátili jsme se v roce 2014 přímo na učitele, kteří sami nejlépe vědí, co škola za nových podmínek nejvíce potřebuje a oslovili jsme projektanta, který má s řešením rekonstrukcí školních budov dostatečné zkušenosti. S výsledným projektem byla seznámena veřejnost. Připomínky – pokud to bylo možné byly zapracovány. Stavba je rozdělena do tří let. Novostrašecký měsíčník IV / 2018

Město na tuto stavbu nepotřebovalo žádný úvěr. Předpokládané náklady stavby jsou 110.370.000. Výše dotace z ministerstva financí 74.054.000 Kč. Dalších 10.000.000 získalo město z krajské dotace na kofinancování přístavby základních škol. Dodavatel byl vybrán ve veřejné soutěži, podle nejnižší nabídkové ceny 105.791.739,90. Vysoutěžená cena odpovídá celému projektu, který se skládá nejen z přístavby školy, ale i z doplnění WC a umyváren, doplnění výtahů zajišťujících bezbariérový provoz, dále na opravu závad v provozu stávajících budov, doplnění rozvodů vody do tříd, opravu povrchů chodeb a v neposlední řadě využití prostoru dvora pro pobyt dětí. Postup výstavby v roce 2016 byl ovlivňován výskytem archeologických nálezů v místech provádění zemních prací, kde bylo třeba nejdříve provést archeologický průzkum včetně zadokumentování zjištěných nálezů, a až poté provést vlastní zemní práce. Druhým ovlivňujícím faktorem byly odlišnosti v geologickém podloží, které byly způsobeny nemožností provést podrobný geologický průzkum ve stávajících budovách při zpracovávání dokumentace pro provedení stavby. S Ministerstvem financí proto byl dojednán

výjimečný převod nevyčerpaných dotačních prostředků za rok 2016 do roku 2017. Na základě tohoto převodu město mělo v roce 2017 čerpat dotační podíl 47 mil. Kč, mělo profinancovat vlastní zdroje 13 mil. Kč, celkem se v roce 2017 prostavělo 60 mil. Kč. Stavební úpravy a dostavby budovy ZŠ vyžadují nejen značné náklady, ale i složitá organizační opatření po celou dobu stavby. Stavbu určitě prodražuje i etapizace stavby, kdy se stavba dodělává na několik termínů a předává se po úsecích. Občané mohou sledovat finanční plnění stavby na investiční mapě nebo na rozklikávacím rozpočtu, které jsou umístěny též na stránkách města. Všechny smlouvy a faktury jsou rovněž na stránkách města. V roce 2018 se pokračuje stavbou garáže, skladu, skleníku, venkovního hřiště pro mladší žáky a parkovou úpravou venkovních přestávkových ploch. Současně se bude stavět druhý výtah pro bezbariérový přístup do všech podlaží, budou rekonstruovány sanitární a komunikační provozy a upraveny provozy některých tříd pro vybrané účely. Hlavní změnou je vybudování centrálních šaten v 1.p.p. s dostatečnou kapacitou pro navýšený počet žáků. Ve dvorní části bude ke stěně šaten vybudován nový přístřešek pro kola žáků. Během letních prázdnin bude uvnitř historické budovy dokončeno zavedení vody do jednotlivých tříd, realizována celková oprava povrchů, osvětlení jednotlivých provozů a slaboproudých rozvodů. Celá stavba má být podle smlouvy o dílo hotova do 30.9. 2018. -mu-

5